Налшык гъэш комбинатыр зэман гъунэгъум иужь ихьэнущ гъэшыр къыщыIах IуэхущIапIэщIэ иухуэным. Абы Iэмал къаритынущ шэуэ зы жэщ-махуэм къыщIагъэкI тонн 350-р тонн 900-м нагъэсыну.

1998 гъэм къызэрагъэпэщауэ щыта мы IуэхущIапIэр ноби щыпашэщ Къэбэрдей-Балъкъэрым. Абы цехи 10-м щIигъу иIэщ, ди хэкуми хамэ къэралхэми къыщыщIагъэкI иджырей IэмэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэщауэ. Нэхъыщхьэращи, лэжьыгъэ IэнатIэу 800-м щIигъу  къызэIуихащ.

IуэхущIапIэм цIэрыIуэ хъуауэ къыдигъэкI ерыскъыпхъэу 8-м лIэужьыгъуэ 200-м щIигъу къызэщIеубыдэ икIи ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми ахэр щIэупщIэ яIэу щащэ.

Къапщтэмэ, Налшык гъэш комбинатым къыщIигъэкI шэм, тхъуцIынэм, шатэм, йогуртым, кхъуей лIэужьыгъуэхэм, шхум Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым адрыщIкIи ущрихьэлIэнущ.

Ерыскъыхэм я фIагъымрэ ахэр щэхуакIуэхэм ягу зэрыдыхьэмрэ щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэ хуэхъур я лэжьыгъэр къызэрызэрагъэпэщым зэпымыууэ зэрыкIэлъыплъырщ, псом хуэмыдэу гъэшыр къезышалIэхэр къызэрыхах щIыкIэм гулъытэ хэха хуащI.

      Редактор: М.Т.Мизова 

от admin