Апхуэдэхэр лъэужьыншэ хъуркъым.

Нобэ къыщалъхуа махуэщ скульптор ц1эры1уэ, РСФСР-м щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1, КъБР-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, СССР-м и Художникхэм я зэгухьэныгъэм хэта Тхьэк1умашэ Михаил. Ар Тэрч щ1ыналъэм хыхьэ Борыкъуей къуажэм 1927 гъэм нобэ хуэдэ махуэм къыщалъхуащ.Сукльптор 1эщ1агъэм щыхурагъаджэу Ростов къалэм дэт училищэр 1953 гъэм къиухащ. Тхьэк1умашэр КъБААСР-м и Художникхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщ1у илъэс 28-к1э щытащ. Скульптор гъуэзэджэм и 1эдакъэ къыщ1эк1ахэм ящыщщ Пащ1э Бэчмырзэ,Щоджэнц1ык1у Алий, Кулиев Къайсын,К1ыщокъуэ Алим, Хьэшыр Чылар,Мэлбахъуэ Тимборэ сымэ я фэеплъхэр. Аращ зыщ1ар Мечиев Кязим и монументыр, Темыркъан Юрэ и скульптурэхэр. Абы и творчествэм  увып1э хэха щаубыд Хэку зауэшхуэм хэк1уэдахэм яхуигъэпса мемориалхэмрэ фэеплъхэмрэ.Тхьэк1умашэ Михаил и лэжьыгъэхэр КъБ-рми, УФ-м и адрей щ1ыналъэхэми я музейхэм щагъэлъэгъуащ.Абы къыхуагъэфэщащ « Щ1ыхьым и дамыгъэ» орденыр, медалхэр, «КъБР-м и пащхьэм щи1э ф1ыщ1эхэм папщ1э» орденыр, нэгъуэщ1 дамыгъэ лъап1эхэри. Псэужамэ ар нобэ илъэс 95-рэ ирикъунут, ди жагъуэ зэрыхъущи, ар нэгъабэ дунейм ехыжащ. Ар ц1ыху гуапэу, зэчииф1эу дунейм тетащ.

        Редактор: М.Т.Мизова

от admin