Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирырагъэхьэлIэу, республикэм и къалащхьэмрэ и районхэмрэ зэIузэпэщ щIыным хуэгъэзауэ къыщрахьэжьа лэжьыгъэхэр и кIэм нэблэгъащ.

«Къалэ кIуэцIхэм тыншыпIэхэр къыщызэгъэпэщын» программэр гъэзэщIа хъуным хуэгъэзауэ, республикэм зыгъэпсэхупIэрэ цIыху екIуэлIапIэу иIэхэм ящыщу 13-р къагъэщIэрэщIэж.

Налшык къалэм и гугъу тщIымэ, ар, псом япэрауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и щIыбагъымкIэ щыIэ лъэс къэкIухьыпIэ-етIысэхыпIэрщ. КIэлъыкIуэу, «Курортнэ» зыфIащауэ Долинск щыIэ зыгъэпсэхупIэрщ, Темрыкъуэ Идар и цIэр зезыхьэ уэрамышхуэм егъэщIылIа егъэзыпIэрщ, Амщокъуэ зэкъуэшхэм я цIэр зэрихьэу Вольнэ Аул щыIэ уэрамым къыщыунэхуа щхъуантIагъэ Iэрамэшхуэм и Iэгъуэблагъэрщ, Лениным и цIэр зезыхьэ проспектымрэ Тэрчокъуэм ейр зыфIащамрэ я зэпылъыпIэм пэгъунэгъу зыгъэпсэхупIэрщ, нэгъуэщIхэри.

ИщхьэкIэ къызэрыщыхэдгъэщащи, республикэм и адрей щIыналъэхэми щыIэ зыгъэпсэхупIэхэмрэ цIыху зекIуапIэхэмрэ ящыщ зыбжанэми, зи гугъу тщIа программэм ипкъ иту, лэжьыгъэ щрагъэкIуэкI. Апхуэдэу, Прохладнэм Лениным и цIэр зезыхьэ и уэрамым лъэныкъуэкIэ пыIудза лъэс зекIуапIэмрэ а районым хыхьэ «Победэ» колхозым щыщу Хэку Зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъу а къалэм дэтым къедза етIысэхыпIэмрэ къагъэщIэрэщIэж. КъищынэмыщIауэ, Май къалэм и сабий джэгупIэр, Тырныауз и ут нэхъыщхьэр.

     Редактор: М.Т.Мизова

от admin