Тхэным гу хуэзыщ1ауэ зи 1эдакъэщ1эк1хэр утыку къизыхьэну хуей  тхак1уэ, усак1уэ ныбжьыщ1эхэр фрагъэблагъэ  КъБР-м и тхак1уэхэи  я союзым  щылажьэ, Хьэх Сэфэрбий и ц1эр зезыхьэ « Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм .Хэщ1ап1эр Головком и уэрамым тет 6-нэ унэм и 2-нэ къатырщ , КъБР-м и тхак1уэхэм  я зэгухьэныгъэм и хэщ1ап1э.  Мы телефонымк1э: 8 960 430-45-55 фыщ1эупщ1э хъунущ. Усак1уэ, зэдзэк1ак1уэ, « Литературная  Кабардино- Балкария» журналым и жэуап зыхь секретарь Хьэту Петр ирагъэблагъэ. Зэ1ущ1эм щыщ1идзэнур нобэ сыхь. 14-рщ.

   Редактор: М.Т.Мизова

Къэбэрдей-Балъкъэрым мы зэманым щаублащ щIыналъэм курыт школыщIэхэр щыухуэным, щыIэхэр щызэгъэпэщыжыным епха лэжьыгъэхэр. Абыхэм къызэщIаубыдэ псори зэхэту еджапIэ 39-рэ: 10-р щIэуэ яухуэ, адрейхэр зыхуей хуагъэзэж.

Нарткъалэдэсхэр хуабжьу щогуфIыкI школакIуэ 500 щеджэфын апхуэдэ унэщIэ Аруан щIыналъэм и къалащхьэм зэрыщаухуэм. БлэкIа илъэсым и кIэухым яублауэ щыта ухуэныгъэр зэфIах «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектымрэ «Иджырей школ» федеральнэ программэмрэ япкъ иткIэ. Мы зэманым ирихьэлIэу къызэфIагъэуващ къатитI хъу унэ- щIэр, абы инженер коммуникацэхэри ирашэлIэжакIэщ. УхуакIуэхэр иджыпсту йолэжь унащхьэр телъхьэнымрэ унэ щIыбыр зехьэнымрэ. А лэжьыгъэхэм щIыгъуу йокIуэкI школыщIэм и пэшхэр зыхуей хуэгъэзэным, абыхэм инженер сетхэр щызэбгрышыным, бжэ-щхьэгъубжэхэр хэгъэувэным ехьэлIа Iуэхухэр. ШколыщIэм и ухуэныгъэр къызыхуэтыншэу, и чэзум икIи фIагъ иIэу зэфIэхыным набдзэгубдзаплъэу кIэлъоплъ щIыналъэ, щIыпIэ унафэщIхэр.

Зи гугъу тщIы ухуэныгъэм хуэдэ щокIуэкI ди республикэм и нэгъуэщI щIыпIэхэми. Псори зэхэту къапщтэмэ, ухуакIуэ- хэр мы зэманым йолэжь школыщIэу 10 ди щIыналъэм щызэфIэгъэувэным. Абыхэм ящыщу щым я бжэхэр еджакIуэхэм къыхузэIуахынущ дызэрыт илъэсым и дыгъэгъазэм.

Апхуэдэ ухуэныгъэфIхэм къадэкIуэу зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэшхуэхэр щокIуэкI къуажэ школ 29-м. Абыхэм ящыщу 19-р зыхуей хуагъэзэжынущ мы гъэм, адрейхэм щекIуэкI лэжьыгъэхэр къыкIэлъыкIуэ илъэсым къриубыдэу зэфIэкIынущ. ИлъэситIым и кIуэцIкIэ псори зэхэту школ 50 щызэрагъэпэщыжынущ ди республикэм.

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек игъэбелджыла къалэнхэр я тегъэщIапIэу, КъБР-м и Правительствэм иджыпсту Iэмалхэр къелъыхъуэ иджыри еджапIи 9 зэрагъэпэщыжын папщIэ. Егъэджэныгъэ IэнатIэм адэкIи зегъэужьыным хы-хьэр школыщIэхэр ухуэнымрэ щыIэхэм я унэхэр зыхуей хуэгъэзэнымрэ я закъуэкъым, атIэ гулъытэшхуэ егъуэт егъэджэныгъэм и мылъку-техникэ лъабжьэр нэхъри гъэбыдэным, ар бжыгъэр зи тегъэщIапIэ технологие пэрытхэм тегъэувэным, ныбжьыщIэхэм щIэныгъэ куу зрагъэгъуэтын папщIэ, Iэмал псори къахузэгъэпэщыным.

Хъыбарегъащ1э.

от admin