Ди къэралым и курыт школхэм я 8 — 11-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэхэу информатикэм дихьэххэм а унэтIыныгъэмкIэ мы гъэм къыщыщIэдзауэ пщIэншэу я щIэныгъэм хагъэхъуэну Iэмал яIэщ. Абыхэм зыхрагъатхэ хъунущ иджырей програм-мированием и бзэхэм нэхъ куууэ щыгъуазэ ухуэзыщI илъэситI курсхэм. Абы теуха унафэм мы махуэхэм Iэ тридзащ УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил.

Зи гугъу тщIы проектыр гъэунэхуныгъэ жыпхъэм иту нэгъабэ лъандэрэ мэлажьэ. ЕхъулIэныгъэфIхэр къызыпэкIуа а Iуэхугъуэр мы гъэ еджэгъуэм къыщыщIэдзауэ ди къэралым и щIыналъэ псоми щылэжьэнущ. Курсхэм екIуалIэ ныбжьыщIэхэм информатикэм и унэтIыны-гъиплIымкIэ щIэныгъэ гуэдзэн зрагъэгъуэтынущ, дэтхэнэ Iыхьэри сыхьэт 36-рэ хъууэ. Апхуэдэ егъэджэныгъэр хъунущ ныбжьыщIэхэм курыт школым математикэмрэ информатикэмкIэ щрагъэгъуэт щIэныгъэм къыпызыщэ, абы къыхэзыгъахъуэ. А илъэситI курсхэм щеджэхэм, иджыри школым щIэсу, япэ IэщIагъэр зрагъэгъуэтыфынущ. ХъыбарегъащIэ технологием апхуэдэурэ дихьэх ныбжьыщIэхэм, дауи, куэду къахэкIынущ а IэщIагъэм нэхъ кууужу хуеджэну гукъыдэж зыщIынухэр.Адэк1э къыпещэ Адыгэ псалъэ газ. И журналист Жыласэ Маритэ (  Выст. Жилясевой)

         Редактор: М.Т.Мизова

от admin