Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз. Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                     Разбивка

Россейни Пенсиялы фонду бизге ишинде бола баргъан жангылыкъланы юслеринден дайым билдириуле эте келгенин керебиз.Аланы уа биз сизге,хурметли жамауат, сюйюп эшитдириучюбюз. Ма аналыкъ капитал бла байламлы билдириу. Ол ырысхы къоллу болгъан юйюрлеге жылны аллындан жюз алтмыш эки бла жарым миллиард сом етдюрюлгенди. Программада ал сатырлы халда аны  жашау онгланы игилендириу турады. Заявка бергенледен алтмыш бир процент юйюр фатарла алыргъа сюйгенлерин билдиргенден сора алагъа жюз къыркъ сегиз миллиард сом белюннгенди.Аны бла бирге экинчи сабийге юч жыл толгъунчу  ай сайын берилген пособиялагъа уллу эс бурадыла.Аны жюз алтмыш минг юйюр аладыла. Етдюрюлген ырысхы елчем тогъуз миллиард сегиз жюз миллион сом болгъанды. Жылны аллындан сексен бир мингден аслам ата ана аналыкъ капиталны сабийлерини окъууларына етдюргендиле. Ырысхы бла тергегенде ол терт миллиард сом чакълыды. Энди аналыкъ капитал бла хайырланыргъа тынчыракъды деп эскертедиле. Заявлениягъа къараргъа он ишчи кюн бериледи. Пенсиялы фонд керекли учрежденияла бла иги байламлыкъ жюрютеди. Аны ючюн клиент службагъа кеп кере барыр кереги да жокъду.

                                   Разбивка

Жай солуу кезиу тири башланнганды эм барады. Хауа болумла да анга себеплик этедиле дерчады. Сабийлени не категорияларыны да жай солууларын хайырлы этерча бар онгланы къызгъанмайдыла. Битеуроссей халкъ фронтну бизни республикада белюмюню тири келечилери аны эсге ала саулукълары къыйнагъан сабийлеге деп Б  ир болумлу дуния саулукълу арт ара ачхандыла. Ол Акъ сууда орналады.Кесине да Милосердие ноль жети фондха киргенле къатышадыла. Къауумлу дерследе сабийлеге кеп иги жумушла  бла кюреширча онгла къуралгъандыла, адаптив физкультура, жыр айтыу, актерлукъ усталыкъ эм башха.  Жай айла башланнганлы алагъа жюз бла жарым сабий къатышхандыла. Энчи сабийлени жашауларын кенг эм жарыкъ этген ишле алай аз тюйюлдюле. Фахмуларына кере ала сурат ишлерге юйренедиле, гюлле бла композицияла къураргъа, тигерге . Тепсегенде, жырлагъанда аланы жюреклери жарыйды, кеслерине тенгле табаргъа иги онгладыла. Планда уа бу ишлеге болгъандан кеп сабийни къатышдырыргъады. Огъурлу ишлени чеги жокъду.

                            Разбивка

Юнармия къымылдау иги тириле баргъанын кере келебиз.Аны хайыры бла аскер усталыкъланы сайлагъан сабийлени саны да кепден кеп бола барады. Ма аны юсюнден Эльбрус районну администрациясыны билим бериу управлениясыны таматасы Атакуланы Нуржан айтады.

                                           БТЗ

                                  Разбивка

Кепфункциялы арала болмай къалай жашап тургъанбыз дерча заман келгенди баям. Аланы болушлукълары кенгере баргъанлары уа заманыбызны да къоратмай ол-бу сорууларыбызны терк тамамларгъа онг табабыз. ЗАГСлада къырал регистрация этиу бегимге тюрлениуле кийирилгендиле. Кепфункциялы арала аны чеклеринде сабий туугъаннга  къырал регистрация этерге эркиндиле. Адам ауушханда да свидетельство берирге.

                                Разбивка

Ара шахарыбыз Нальчикни эки китапханасында ремонт этерикдиле. Культура миллет проектни чеклеринде тири ишле Пушкина орамда орналгъан ара библиотекада башланнгандыла, Эльбрусская орамда сабий библиотеканы белюмюнде. Ремонтну чеклеринде къабыргъаланы жангыдан сюртюрюкдюле, полланы алышындырлыкъдыла, электрокюч ызланы жангысын тартырыкъдыла. Окъуучула тургъан залланы унутмайдыла. Компьютер техника орнатыллыкъды. Сакъат адамлагъа уа пандусла салынырыкъдыла. Ма алай, бизни китап окъуугъа тюшюндюрюрге кеп ишле барадыла.

Аны бла,хурметли жамауат.биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin