Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.               

                              Разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни архитектуралы проектирование специалистлени биринчи выпуску болгъанды. Беш жылны ичинде анда окъугъан студентле битеулю билимден сора да искусство жаны бла фахмуларын есдюргендиле, онла бла профильли дисциплиналаны етгендиле. Энди ала обьектлени, мекямланы проектлерин жарашдырыу бла кюреширикдиле, ариу архитектуралы формала къураяллыкъдыла.Ол санда жашау журт комплекслени, школланы, маданият араланы,гостиницаланы эм башха. Бюгюнлюкде университетни архитектура, къурулуш бла дизайн институтунда  жети жюз студент окъуйду, отуз профессорлукъ -преподавательлик къауум урунады, ол санда терт профессор, он юч доцент. Бизни къыралны регионларындан сора да аны студентлери Абхаздан, тюркменден, Тюркден,Сриядан, Иорданиядан да бардыла. Самаркандны къырал архитектуралы къурулуш институту бла келишим этилгенди.

                                  Разбивка

Адабият жашаудан. Мария бла Виктор Котляровланы басма юйлеринде миллетибизни белгили адамы, политик бла жамауат ишчи Тюменланы Мурадиннге аталып китап чыкъгъанды- Судьбой дарованная путь деп алайды орусча аны аты. Тюменланы Хадисни жашы Мурадинни жашауу Черек район бла къаты байламлыды, аны ишчи жолу мында бек кенг болгъанды- Чирик кел колхозда баш зоотехник, комсомолну секретары, халкъ депутат советни таматасы, Черек районну администрациясыны таматасы, Къабарты-Малкъарны Парламентини советини таматасы, урунуу министри, табийгъат байлыкъла министерствону таматасы, Парламентни юч чакъырылыуда депутаты..бу тизме уллуду. Мурадинни жашау жолу кеси миллетибизни жашауу бла къаты байлашып болгъаны себепли, биз кесибизге кеп магъаналы шартла да ачаллыгъыбыз баямды. Китапда терт жюз сексен бет барды, суратлау терю кенгди, бек сейир.

           разбивка

Бу кюнледе республиканы миллет музейинде суратчы Заур Вороковну ишлерини уллу кермючю ачылгъанды. Заур кеси профессионал суратчы болмагъанлыкъгъа аны ишлери кенг белгилидиле. Почта белюмню таматасы бола тургъанлай, сюйген ишине тюшюнюрге заман табады. Кермючню ачылыууна культура министри Мухадин Кумахов, музейни таматасы Феликс Наков, искусствону сюйген кепле къатышхан эдиле.Аладан бири спорт бла туризм министрни орунбасары  болуп кеп жылланы ишлеген Сумайланы Ахматды да,сезню анга беребиз.

                    БТЗ

                                      Разбивка

Республикалы сабий клиника больница кесини атын тюрлендирликди эм Республикалы клиникалы кеппрофильли ара деп алай ишлерикди. Быллай оноуну кеп болмай правительстволу жыйылыуда этген эдиле. Аны да магъанасы недеди десегиз, учреждениягъа быйылны аллында Нальчик шахарны биринчи сабий поликлиника къошулгъаныды эм берген болушлукъну кенгергени. Аны хайыры бла больница стационар болушлукъдан сора да амбулаториялы поликлиника болушлукъну да берликди.

                             разбивка

Ара шахарыбыз Нальчикде бу кюнледе минг бла жарым окъуучу сыйынрыкъ школну къурулуш ишлерине киришгендиле. Проект Билим миллет проектни чеклеринде бардырылады. Школ бизни регионда бек уллугъа саналлыкъды. Ол юч къатлы боллукъду, елчеми жыйырма эки минг квадрат метр. Аны чеклеринде аслам халда классла орналлыкъдыла, сегиз жюз терт жери бла актовый зал, жети жюз эллю адам сыйынырыкъ ашхана-столовая, къыркъ беш жери бла окъуу залы эм библиотека, тренажер зал эм эки спорт зал. Школ орналгъан жерде солуу майдан ишлерикдиле, физкультура-спорт майдан , техника турлукъ жер, окъуучуланы къатышыулары бла етген жарыкъ ишлеге уллу майдан. Бюгюнлюкде котлованны къазып башлагъандыла. Ол шахарны Восточный микрорайонунда орналлыкъды, эки минг жыйырма ючюнчю жылны ахырына ачаргъа умутлудула.

Аны бла хурметли жамауат биз жангылыкъланы бошайбыз.Ахшы кюнлю болугъуз.

от admin