Ф1ык1э дигу къыдогъэк1ыж.Нобэ хуэдэ махуэу илъэс 90 и пэк1э 1932 гъэм  дунейм къытехьащ тхак1уэ, литературэдж

гъуазджэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщ1а, журналист К1урашын Бет1ал. Ар Дзэлыкъуэ къуажэ къыщалъхуащ, къуажэ школым щеджащ, Налшык пединститутыр къиуха иужь Москва Луначарскэм и ц1эр зезыхьэ  Театральнэ институтым щеджэ къэбэрдей студием адыгэбзэмк1э щригъэджэну ягъак1уэ. Абы илъэсиблк1э щы1ауэ Налшык къашэжри «1уащхьэмахуэ» журналым  критикэмрэ драматургиемк1э и къудамэм и редактору ягъэув. Абы илъэсищк1э щылэжьауэ КъБ-р телевиденэм и редактор нэхъыщхьэу, иужьк1э литературэ драмэ къудамэм илъэс куэдк1э редактор нэхъыжьу щолажьэ пенсэм к1уэху.Бет1ал  телевиденэм  и адыгэ къудамэр зэф1эгъэувэным и зэф1эк1ыр езыхьэл1а журналистщ. Абы къызэригъэпэщурэ иригъэк1уэк1а « Хьэщ1эщ» тележурналыр а зэманым гунэс зыщымыхъуа щы1эу къыщ1эк1ынкъым.Апхуэдэщ Бет1ал тхак1уэхэм, щэнхабзэм,гъуазджэм и лэжьак1уэхэм ятеухуауэ и 1эдакъэ къыщ1эк1а творческэ портретхэр,теле-кино очеркхэр, телепостановкэхэр,нэгъуэщ1хэри.К1урашын Бет1ал УФ-м и журналистхэми Тхак1уэхэм я зэгухьэныгъэми хэтащ.Ар урысыбзэк1и адыгэбзэк1и зэхуэдэу тхэрт. Ф1ык1э дигу къинащ ди лэжьэгъур.

         Редактор: М.Т.Мизова

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирырагъэхьэлIэу, республикэм и къалащхьэмрэ и районхэмрэ зэIузэпэщ щIыным хуэгъэзауэ къыщрахьэжьа лэжьыгъэхэр и кIэм нэблэгъащ.

«Къалэ кIуэцIхэм тыншыпIэхэр къыщызэгъэпэщын» программэр гъэзэщIа хъуным хуэгъэзауэ, республикэм зыгъэпсэхупIэрэ цIыху екIуэлIапIэу иIэхэм ящыщу 13-р къагъэщIэрэщIэж.

Налшык къалэм и гугъу тщIымэ, ар, псом япэрауэ, Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и щIыбагъымкIэ щыIэ лъэс къэкIухьыпIэ-етIысэхыпIэрщ. КIэлъыкIуэу, «Курортнэ» зыфIащауэ Долинск щыIэ зыгъэпсэхупIэрщ, Темрыкъуэ Идар и цIэр зезыхьэ уэрамышхуэм егъэщIылIа егъэзыпIэрщ, Амщокъуэ зэкъуэшхэм я цIэр зэрихьэу Вольнэ Аул щыIэ уэрамым къыщыунэхуа щхъуантIагъэ Iэрамэшхуэм и Iэгъуэблагъэрщ, Лениным и цIэр зезыхьэ проспектымрэ Тэрчокъуэм ейр зыфIащамрэ я зэпылъыпIэм пэгъунэгъу зыгъэпсэхупIэрщ, нэгъуэщIхэри.

ИщхьэкIэ къызэрыщыхэдгъэщащи, республикэм и адрей щIыналъэхэми щыIэ зыгъэпсэхупIэхэмрэ цIыху зекIуапIэхэмрэ ящыщ зыбжанэми, зи гугъу тщIа программэм ипкъ иту, лэжьыгъэ щрагъэкIуэкI. Апхуэдэу, Прохладнэм Лениным и цIэр зезыхьэ и уэрамым лъэныкъуэкIэ пыIудза лъэс зекIуапIэмрэ а районым хыхьэ «Победэ» колхозым щыщу Хэку Зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъу а къалэм дэтым къедза етIысэхыпIэмрэ къагъэщIэрэщIэж. КъищынэмыщIауэ, Май къалэм и сабий джэгупIэр, Тырныауз и ут нэхъыщхьэр, Дыгулыбгъуей къуажэм кIуэцIрыкIыу Бахъсэн къалэм ухуэзышэ гъуэгу нэхъыщхьэм ижь лъэныкъуэмкIэ щыIэ и Iыхьэр.

Зи гугъу тщIа псоми лъэс зекIуапIэу яIэхэм иджырей мардэхэм къитIасэ плиткэхэр щралъхьэ, сабийхэмрэ ныбжьыщIэ цIыкIухэмрэ щыджэгу, я Iэпкълъэпкъым зыщрагъэужь хъуну утыкущIэхэр къыщызэIуах, къэзыгъэнэху уэздыгъэхэр дэнэкIи щыпадзэ. Лэжьыгъэ псори шыщхьэуIум къриубыдэу зэфIагъэкIынущ.

Налшык къалэмкIэ къедгъэзэкIыжынщи, автомобиль зекIуапIэ нэхъыщхьэу иIэхэм зэгъэзэхуэжыныгъэ лэжьыгъэхэм щыпащэ.

      Редактор: М.Т.Мизова

Урысейм  и  Правительствэм  и  унафэк1э  хамэ  къэралхэм   ирагъашэнущ  сэхураным  къыхащ1ык1   дагъэрэ  жмыхрэ.   Апхуэдэ   зэф1эк1  къыдитащ    продукцэ  л1эужьыгъуэмк1э  къэралыр   ирикъуу  къызэрызэгъэпэщам.  Абы мэкъумэшыщ1эхэм  къаритынущ  фейдэ,   я  1уэху  ипэк1э  игъэк1уатэнущ.  Документым  къызэрыщыгъэлъагъуамк1э,  дагъэу  хамэ   къэрал   ирагъашэм  тонн  мин  400   къыхагъхъуащ,  жмыхым   и  куэдагъым  къыыдыщ1агъуащ   тонн  мин  150-рэ.А  щытык1эм  тетынухэщ   августым  и  31  пщ1ондэ.

Р  Губжокова

   Маф1эсым  пэщ1этынымк1э  и  къэрал   1уэхущ1ап1эр   июлым  и   18-м , нобэ,   илъэс  95-рэ   ирокъу.   Урысей  МЧС-м  Къэбэрдей – Балъкъэрымк1э  и  Управленэ   нэхъыщхьэм  и  и  зкъудамэу  хагъэхьат  2001  гъэм. 1уэхущ1ап1эм  и  тхыдэр епхащ  минищэ  бжыгъэк1э   ц1ыху р   насыпыншагъэм  къыхэшын , маф1эсым  мылъкур   къегъэлыным. Я  махуэшхуэми  къулыкъум  пэрытщ  маф1эгъэунк1ыф1хэр. Къызэрымык1уэ  къэхъукъащ1эхэм  пэщ1этыным   имызакъуэу , яужь  итхэщ  ар щымыгъэ1эным. .Республикэм  и щ1ыналъэхэм  илъэс  дызыхэтым   къэпщытэныгъэу  240-м   нэблагъэ   ирагъэк1уэк1ынущ.     

 Маф1эгъэунк1ыф1хэм  зэрыжа1эмк1э,  насыпыншагъэ  нэхъыбэу  къыщыхъур   псэуп1э  унэхэращ. И щхьэусыгъуэри  ц1ыхур  токук1э  лажьэ  1эмэпсымэхэм  зэрыхуэмысакъырщ,  къызэщ1агъэста  маф1эр  мыунк1ыф1ыжыпауэ  е  к1элъымыплъу  къызэрагъанэрщ. Абы  теухуауэ   къегъэлак1уэхэр  ц1ыхум   яхуозэр,   ящхьэр  зэрахъумэжынк1э   йопсалъэхэр. Нобэ  ямахуэ лъап1эмк1э  дохъуэхъу  махуэ  къэс  дыкъэзыхъумэ,  1энат1э  гугъум   пэрыт къегъэлак1уэ  хахуэхэм.

Р  Губжокова

Урысейм  и Правительствэм  и  унафэщ1  Мишустин  Михаил   къыхилъхьащ  Федерацэм  ухуэныгъэ  к1ыхьлыхьхэмк1э   я  реестр  къызэрагъэпэщыну. Премьер – министрым къыхигъэщащ   ик1эм   яхунэмыгъэс   1энат1эхэм   я  щытык1эр  зэрызэхуэмыдэр.  Абы   яхэтщ  зэф1агъэк1арэ,  инфраструктурэр  яукъуэдияуэ,  иджыри  ямыт.  1уэхугъуэр  зэтедухуэм     ухуэныгъэхэм  нэхъ  елэжьынущ,   документхэри   п1алъэ  к1эщ1к1э   зэф1агъэк1ыфынущ, же1эр къулыкъущ1эм.     Реестрым  къыщагъэлъагъуэнущ  гъэ  ежьа 1энат1эхэм  хуамурадыр,   ухуэныгъэм  адэк1э  пащэну,  нэгъуэщ1к1э  я  1уэху  зэрыхъунур. Првительствэм  и  унафэщ1ым   же1эр:  » Бюджет   мылъку   халъхьауэ  к1ыхьл1ыхьу    зэлэжьу   къэралым  шы1эщ  мин   бжыгъэк1э.  Абы  я 1уэху бгъэдыхьэк1э  хъунур  зэхуэдэкъым.  Къыжы1апхъэщ   сымаджэщхэм, поликлинникэхэм, сабий  садхэм,  нэгъуэщ1   социальнэ 1энат1эхэм      ц1ыхухэр куэд  щ1ауэ  зэрыпэплъэр. Зэ1ущ1эм  вице-  премьер Хуснулин  Марат  и  къэпсалъэныгъэм  щ1эдэ1уа  нэужь, Мишустин  Михаил   абы  пщэрылъ  щищ1ащ    реестрым  и  къызэгъэпэщыным  и  нэ1э  тригъэтыну .

 Р  Губжокова

Къэбэрдей  — Балъкъэрыр   къызэрагъэщ1рэ   илъэс  100   зэрырикъум  теухуа  хуэ1ухуэщ1эхэм  и  зы   1ыхьэу  Налшык  щок1уэк1  «  Моя  провинция»  фестиваль. Урысейм   телевизионнэ  фильмхэм,  программэхэм  я  23-нэ, радиом, прессэм  я 16-нэ  фестивальхэм  ипкъ  итк1э  къызэрагъэпэща  1уэхугъуэм  кърихьэл1ахэм    зыщаплъыхьащ     республикэм  и  щ1ып1э  дахэхэм. Щы1ахэщ  1уащхьэмахуэ лъапэ,  Шэджэм  псы  къелъэхэм,  Гуэл  Щхъуант1эм.  Фестивалым  и  лэжьыгъэм  кърик1уэу  къэралым  и  щ1ыналъэ   40-м  щыщ  журналистхэм   традзэнущ    лэжьыгъэхэр. «  Моя  провинция»   Урысейпсо  медиафестивалыр   гуф1эгъуэ  щытык1эм  тету  зэхуащ1ыжынущ  нобэ.   Пшыхьым  щагъэлъап1энущ  тхыгъэ  купщ1аф1э  зи  1элакъэ  къыщ1эк1а , пажэ  хъуахэр.  

  Р  Губжокова

от admin