«Гъуэгу  тынш ик1и шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым хыхьэу ягъзащ1э лэжьыгъэхэм ди респ-м щыпащэ.КъБ-м и щ1ыналъэ псоми  мыхьэнэ зи1э гъуэгухэр къыщагъэщ1э- рэщ1эж. Зэрагъэпэщыжхэм и нэхъыбэр хьэзыр хъуауэ къалъытэ.Апхуэдэхэм хабжэ Дзэлыкъуэ районым  хыхьэ къуажэу 4-р зэпызыщ1э зи к1ыхьагъыр километр 16-м нэблагъэ транспорт зек1уап1эмрэ Ят1экъуэ къуажэм километрит1к1э пхырык1 уэрам нэхъыщхьэмрэ.Зи гугъу тщ1а километр 16-м  нэблагъэр  социальнэ мыхьэнэ зи1э  1уэхущ1ап1э куэдым йок1уал1э. Абыхэм ящыщщ курыт еджап1эр,сабий садыр, щэнхабзэмк1э унэр, мэжджытыр, амбулаторэр. Дзэлыкъуэ районым 1уэху щызылэжь гъуэгуухуэхэм я къалэнхэр нэхъ ипэ ищу зэф1агъэк1ащ, абы щыгъуми и ф1агъым зы мащ1эк1и  к1эрагъэхуакъым.

         Редактор: М.Т.Мизова

от admin