Зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щ1эгъэхуэбжьауэ щрагъэк1уэк1 Налшык къалэ дэт поликлиникэ езанэм и къудамэу Брамтэ хьэблэм дэтым. «КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и 1уэхущ1ап1эхэу ц1ыхухэм япэу зызыхуагъазэхэр къэгъэщ1эрэщ1эжын» щ1ыналъэ программэмк1э зэрагъэпэщыж 1уэхущ1ап1эм  федеральнэ бюджетым къыхэк1ыу сом мелуан 33-м щ1игъу хухахащ. Лэжьыгъэхэм яужь ихьащ нэгъабэ и апрель мазэм. Абы лъандэрэ унащхьэр,лъэгухэр.зэрагъэхуабэ системэхэр, инженер коммуникацэхэр, ток зэрек1ул1э к1апсэхэр щ1эк1э зэрахъуэк1ащ. Щ1ыналъэ программэмк1э зи гугъу тщ1ы мед. 1уэхущ1ап1эм къы1эрыхьащ ЭКГ аппаратурэрэ рентген 1эмэпсымэрэ.Зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэ псори мы гъэм и октябрь мазэм зэф1агъэк1ыну мэгугъэхэр.

      Редактор: М.Т.Мизова

от admin