Арджэнхэр Москва иджыри мы мазэр и к1эм нэсыху щагъэлъэгъуэнущ.Сурэтыщ1хэм я зэгухьэныгъэм хэт  ди хэкуэгъу 1эпщ1элъапщ1э, пасэрей лъэпкъ 1эщ1агъэм и хъумак1уэ , арджэнхэр къэзыгъэщ1эрэщ1эж Мэзло Руслан и лэжьыгъэхэр 21-нэ л1эщ1ыгъуэм и галереем къыщагъэува « Другой текстиль, другой стиль  гълъэгъуэныгъэм хагъэхьащ.Выставкэр щ1ыналъэхэм я художественнэ-экологие проектк1э къызэ1уахащ.Ар теухуащ цы зэрызэ1уащэ, зэрыхадык1 щ1ык1эхэр   иджырей арт-практикэ 1эмалхэмрэ 1эмэпсымэхэмрэ къагъэсэбэпу хъума зэрыхъунум. Гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьа лэжьыгъэхэр апхуэдизк1э щ1эщыгъуэщи, зэ еплъыгъуэк1э ахэр къызыхэщёык1ар къэхутэгъуейщ.Ахэр нобэ хэти алэрыбгъу папщ1эу,нэмэзлыкъыу, языныкъуэхэм пэш гъэдахэу къагъэсэбэп.Пасэрей хьэпшыпыр  ди нобэм къригъэк1ун хузэф1эк1ащ Мэзло Руслан.

    Редактор: М.Т.Мизова

от admin