Спорт. Къэзэхъстаным и Алматы къалэм  щек1уэк1а Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэм хыхьэхэм я 3-нэ дзэ-спорт джэгухэм армэ   1эпщэрызауэмк1э дыщэ медалыр щызы1эригъэхьащ ди лъахэгъу Хьэсанэ Мурат.СНГ-м хыхьэ къралыгъуэхэм  зыхъумэжыныгъэмк1э я министерствэхэм я совет къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 30 зэрырикъум и щ1ыхьк1э зэ- хаубла зэхьэзэхуэм  кърихьэл1атУФ-м, Беларусым,Къэзахъстаным,Узбекистаным, Армением я дзэхэм  къулыкъу щызыщ1э щ1алэу 250-м щ1игъу. Зэхьэзэхуэр ек1уэк1ащ  армэ 1эпщэрызауэмк1э.зэрахьэ 1эщэмк1э нэщанэ еуэнымк1э, кросс къэжынымк1э,гырэ л1эужьыгъуит1к1э къэ1этынымк1э, нэгъуэщ1хэмк1и.УФ-м 1эщэк1э Зэщ1эузэда Къарухэм я гуп къыхэхам хэту армэ 1эпщэрызауэмк1э лъэщу зыкъигъэлъэгъуащ Хьэсанэ Мурат. Кг. 85-м нэс зи хьэлъагъгъхэм я зэпеуэм къыщыпэува псори абы хигъэщ1ащ ик1и чемпион ц1эр къилэжьащ.

          Редактор: М.Т.Мизова

от admin