«Егъаджэныгъэ» лъэпкъ  проектым   и  гъэзащ1эным  ипкъ  итк1э Бахъсэн  куейм   ухуэныгъэщ1эхэр  къыщрагъэжьащ. Куба  жылагъуэм   сабий  500-м  тещ1ыхьа  школым  зэрелэжьыр  зэригъэлъагъуащ  Бахъсэн  куейм и     щ1ыналъэ   администрацэм  и 1этащхьэ  Балъкъыз  Артур.   Къатит1у  зэтет   1энат1эм  и  блынхэр  къыдращ1ейри   унащхьэм  елэжьын  щ1адзащ. Апхуэдэу  еплъащ   п1алъэ   ягъэувахэм къык1эрымыхуу  ухуэныгъэхэр  ирагъэк1уэк1мэ.  Баксаненок  жылагъуэм  Щэнхабзэмк1э  Унэм       и унэк1уэц1хэр,  и пщ1ант1эр  зэрахьат  гъэ  к1уам.  Мы  зэманым  йолэжь  унэщ1ыбым .  Балъкъыз  Артур  къипщытащ  Псыхъурейм   и  къуажэк1уэц1  гъуэгур  зэрызэрагъэпэщыжыр. Апхуэдэу  хуэзащ  ухуак1уэхэмрэ  щ1ып1эм  щыпсэухэмрэ.  1уэхугъуэр нэхъ  щ1эхыу  зэф1агъэк1а,  зэрыхъунум,  нэхъыф1  зэращ1ынум тепсэлъыхьахэщ .

от admin