Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.  

                                          Разбивка

Озгъан эки минг жыйырма биринчи жылдан сакъатлыкълары болгъан адамлагъа реабилитациягъа техникалы кереклени электрон сертификат бла алыргъа онглары кенгергендиле. Бу сертификат реестрде электрон жазылыуду,кеси да Мир телеу картагъа къошулупду.  Аны бла сакъат адам реабилитациялы техникалы керекни сатып алаллыкъды. Россейни социально страхование фондуну бизни республикада белюмю эскертгенича, бу сертификатны къырал болушлукъ берген порталда жарашдырыргъа боллукъду, фондну регион белюмюнде, кепфункциялы аралада. Электрон сертификатны жарашдырырча заявление бла банк картаны керюмдюлери керекдиле.Ма аладыла документле да. Чертгенлерича, электрон сертификат бла алыннган техникалы реабилитациялы кереклени тизмесин Россейни урунуу эм социально къоруулау министерствосу жарашдырады.

                                    Разбивка

Республикабызны юч устазы бизни къошакъ билим бериуде Жюрегими сабийлеге береме деген усталыкъ терлю  битеуроссей конкурсда кергюзтюрюкдюле. Бу конкурсну экинчи урумуна  Кюнлю шахар сабий творчестволу академияны устазы Азаматланы Танзияла, Тырныаууз шахарны Кузнецов атлы алтынчы орта школну устазы Ульбашланы Махмуд бла Бахсанда сабийлени творчестволу арасыны устазы Заира Даурова чыкъгъандыла. Танзиля Креатив грамматика деген творчестволу биригиуде дерсле береди, окъуучула бла бирге дунияны тилле суратларына тюшюнеди. Ол ишлеген сабийле кеп тюрлю конкурслада алчыла бола келгенлерин чертирчады. Ульбашланы Махмут ишлеген школунда Точка роста арасында сабийлеге билим береди. Ол кесин Усталыкъ дебют деген номинацияда кергюзтюрюкдю. Техникалы технологиялагъа сейири бек уллуду, сабийлени да ол фахмуларын есдюреди. Заира Даурова уа башха математика деген къошакъ билим бере, тюз илмулада сабийлени онгларын ачаргъа итинипди. Бизни келечилерибиз кеслерини программаларын видео бла жиберип,онунчу августха дери жюриден жууапла аллыкъдыла. Биз жаш устазларыбызгъа жетишимле тежейбиз.

                               Разбивка

Журналист, театрда кеп жылланы ишлеп кетген эм бюгюнлюкде бизге драматургияны эм анга тюшюннген белгили адамларыбызны юслеринден жаза келген Саракуланы Асият белгили драматург Геляланы Рамазаннга атап китап жарашдыргъанды. Аны презентациясы Къули Къайсын атлы къырал малкъар драма театрда етген эди. Аны юсюнден театрны режиссеру Атмурзаланы Магомет айтады да, сезню анга беребиз.

                               БТЗ

                                  Разбивка

Кадастр инженерни иши жашауда бек керекли болгъанын къайсы бирибиз да ангылайбыз. Мекям иели болгъаныбызда аны болушлугъу керегин ол санда. Росреестрни энчи сайтында кадастр инженерлени реестр сервиси къуралыпды.Анда кадастр инженерлени юслеринден битеу билдириуле басмаланадыла, аланы квалификациялы аттестатлар ыны номерлери бла реестрге къошулгъанларыны эм андан чыгъарылса, къачан кетерилгенини. Кадастр палатаны чеклеринде кадастр инженерлени болушлукъларыны качестволарын тинтирча Корпоратив университет онлайн билим алыу платформа да къуралгъанды. Алчы бийик окъуу юйлени преподавательлери алада лекцияла бередиле, кадастр инженерлени билимлерин есдюредиле.

                                Разбивка

Республикалы радиону бериулерине жангысы къошуллукъду. Финграмика алайды аны аты. Кеси да Россейни банкыны бизни республикада белюмюню башламчылыгъы бла къуралгъанды. Бу бериу сабийлени финансла дуниясы бла шагъырейлендирликди, аны чеклеринде ангылатыу оюнла, викторинала бла жомакъла окъуна эшитирикдиле. Бериуню баш магъанасы- финанслы жаны бла аманлыкъчылыкъдан къорууланыуду, сабийлеге теориялы бла практикалы билим бериу. Кеп къалмай бериуню ез тиллерибизде да эшитирге онг табарыкъбыз.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin