Къэбэрдей – Балъкъэрыр  илъэс  100  зэрырикъум  ирихьэл1эу   Налшык ,  Хьэтокъущыкъуей  хадэм    деж   къыщызэ1уахынущ  мэкъумэш,  промышленнэ  продукцэм я  гъалъагъуэныгъэ. Республикэм и хьэщ1эхэм , къалэдэсым   я зэхуэсып1эм   къыщагъэувынущ  хадэхэк1, пхъащхьэмыщхьэ, 1эгъэбэгу ,  ф1э1угъэхэр. 1уэхугъуэм  къриубыдэу  я 1эф1агъым  ущеплъыфынущ  щ1акхъуэхэк1,1эф1ык1э зэмыл1эужьыгъуэхэм,  нарзан, псы1эф1  хуэдэхэм   . «Къэбэрдей – Балъкъэрым  и  нобэ»  зыф1аща   выставкэм зыщыхэбгъэгъуазэфынущ   мэкъумэш хозяйствэмк1э  щ1эныгъэ  —  къэхутак1уэ  институтхэм,  хадэгъэк1 1энат1эхэм,  Къэбэрдей —  Балъкъэр къэрал  мэкъумэш   университетым  и  щ1эныгъэл1хэм  я     лэжьыгъэхэм.  Гуф1эгъуэ  хуэ1ухуэщ1эхэм  къриубыдэ  выставкэр  хьэлэмэту ,  къек1уу   зэхаублэн я мурадщи , Налшык щыпсэуми    хьэщ1э  къытхуеблагъэхэми    тегъэуп1э  яхуэхъуну  щогугъ къызэгъэпэщак1уэхэр.

от admin