Шэджэм  къалэ  дэсхэм  «Кавказ»  федеральнэ  гъуэгум  и   зэпрык1ып1эр   хузэгъэпэщыжащ. Метрэ  40  зи  к1ыхьагъымк1э  уек1уал1эфынущ     школым,  сабий  садым,  физкультурэ  –узыншагъэр  щрагъэф1ак1уэ  комплексым. Къалэдэсхэм  дежк1э   щхьэпэныгъэшхуэ  зи1э 1уэхугъуэм елэжьахэщ  «Кавказ»  федеральнэ  гъуэгу  агентствэм  и  ухуак1уэхэр. Гъэ  к1уам и ноябрь  мазэм   ирагъэжьауэ  арат  зэгъэпэщыжыныгъэ  1уэхугъуэхэр.   П1алъэ  к1эщ1ым  къриубыдэу лъэсырызек1уэхэр зэрагъэтыншынк1э    абы и  щ1ыхьэп1эхэр, дэк1уеип1эхэр  хуиту,   нэхуу  ящ1ащ.  Зи лъэ  зэримыхьэхэм  папщ1э    пандусхэр къыхагъэк1ащ. Къарушхуэ  ирахьэл1ащ  мыбы  ухуак1уэхэм,  гранит  мывэк1э   къращ1ык1ащ щ1эк1ып1эр,  псы  щ1эжып1эхэри зэтраухуащ,   гъуэгуми асфальт  тралъхьэжащ.    Автомобилышхуэ  щызэблок1  мы  щ1ып1эми  щ1ыщ1агъ  зек1уап1эм   ц1ыхур игъэтыншынущ,.  Иджырей  мардэхэм  хуэк1уэу  зэрахьащ,  уи  нэ  щызу  зупплъыхьу  , къек1уу  зэрыщ1ам  мыбдеж  щыпсэур  щогуф1ык1.

от admin