Дунейм и  щытык1энур.

Урысей  МЧС-м  дуней  щытык1э    теухуауэ  дысакъыну  дыкъыхуреджэ.    Республикэм   и   щ1ып1эхэм  нобэ  уэшхышхуэ , уафэгъуагъуэ     щ1эту   къыщешхынущ.  Апхуэдэу   бгылъэ  щ1ып1эхэм  псыдзэ,  ят1эпс   къыщехыну шынагъуэ  щы1эщ.  Жьапщэм   метрэ  20  -25  инагъ  и1энущ. Къызэрымык1уэ  къэхъукъащ1эхэм  пэщ1этынымк1э   1энат1эм  къызэрыдигъащ1эмк1э,

псым  зыкъи1этмэ  зэран  хуэхъунущ  сэтей  щ1ып1эм  щыпсэу  жылагъуэхэм.  Псыр къащ1эуэм пкъохэм,  газ,  псы  здрик1уэ  бжьамийхэм, гъущ1гъуэгу,  автомобиль   зек1уап1эхэм    я зэран   ек1ынущ.  Апхуэдэу   хадэхэм  псыр  лъэ1эсмэ   къэк1ыгъэхэр  ихьын,   ухуэныгъэхэр къызэтеуэнк1э  шынагъуэ  щы1эщ.  Дыкъыщоджэр  МЧС –м  къит  хъыбарым.     

от admin