Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                       Разбивка

 Арт жыллада республикабызда эл мюлк магъаналы жерлени  бийик терде хайырланыуну юсюнден кеп айтылады. Черте тургъанларыча, бюгюнлюкде бизде  аны елчеми иги кесекди- жюз эллю эки минг гектар чакълы ,минг жюз сексен сегиз жер участка эсепленипди.Эл мюлк магъанасы деп айтылгъан алты жюз он белюм, эл жерленикиле беш жюз он жети, промышленность, энергетика, транспорт, связь, телерадиовещание бла информатика эм быллай башха магъаналыла уа терт жюз эллю жети белюм, къаты сакъланнган жерлени саны он бешге жетедиле,магъаналары билинмеген жерле он ючге. Битеу ол жерлени иги хайырланырча этилген келишимле да есе барадыла. Эки арт жылда аланы саны терт жюз жетмишге жетгендиле. Жерлени арендагъа бериуден ырысхы келиу да есгенин чертедиле, сез ючюн, эки минг он тогъузунчу жылда ол елчем пландан иги кесекге кебеип отуз миллионнга жетгенди. Бюгюнлюкде экономикалы оборотуна жюз он юч бла жарым минг гектаргъа жууукъ жер кийирилгенди.

                                        Разбивка

Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни педагоглары бла ишчилери билим бериу бла ишчи обьектлеринде къоркъуусузлукъну жалчытыу бийик терде барырча ахшы билим алгъандыла эм юйрениулеге къатышхандыла. Аланы санында вахтерла бла корпусланы эм общежитлени комендантлары, юйретиу жаны бла ишлеген адамла да бардыла. Чертилгенича, быллай юйрениулени тереге етдюргендиле, нек дегенде кере эм эшите тургъаныбызча. Билим бериу учрежденияларыбызда ол-бу аманлыкъчылыкъ этилликди деген хапарла жайыла, бизни чамландыра эм къоркъута турадыла. Лекцияланы- юйрениулени уа жарыкъландырыу эм жаш телю ишле министерствону кепфункциялы арасыны специалистлери бардырадыла. Программаны Россейни профильли министерствосу арт жыллада окъуу юйледе бола келген кемчиликлени тинтгенден сора жарашдыргъанды.Жарсыуладан кери болайыкъ.

                                 Разбивка

Ич ишле Министерствону бизни республикада Управлениясында аны таматасы, полицияны генерал лейтенанты Василий Павловну башчылыгъында Динамо  Битеуроссей физкультура спорт обществону регион белюмюню жыйылыуу етгенди. Анга УФСБны биздеги Управлениясыны таматасы генерал майор Сергей Воронин, Следствие комитетни таматасыны орунбасары Бабаланы Алим, МЧСни таматасы Михаил Надежин ,налог службаны таматасы Аслан губачиков эм кеп башхала къатышхандыла. Жыйылыуну кезиуюнде кеп сорууланы санында эки минг жыйырма ючюнчю жылда Жаш динамочу деген фестивальны бла боксдан эм дзюдодан барлыкъ битеуроссей эришиулени соруулары да болгъандыла. Аны бла бирге уа Нальчикде Динамо деген атлы физкультура-спорт комплексни къурулушуну соруууна къарагъандыла.

                                       Разбивка

Октябрь айда Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет кесини тохсанжыллыкъ байрамын белгилерикди. Анга жораланнган бериулерибизде бийик окъуу юйде ишлеп кетген огъурлу адаларыбызны да эскеребиз.Аланы санында Аппайланы Аскер Макарович болгъанды. Аны юсюнден назмучу Мусукаланы Сакинат айтады.

                                     БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin