Урысейм  щ1эныгъэмк1э  и министерствэм  къигъэна1уащ  2023/2024  гъэ  еджэгъуэм  еджап1э  нэхъыщхьэ   щ1эт1ысхьэн  папщ1э    предмет  нэхъыщхьэхэмк1э   дапхуэдиз  балл    хъууэ  щытынуми.  Курыт  щ1эныгъэ   школак1уэм  зрагъэгъуэтын   папщ1э    къыхагъэщхьэхук1ахэм  щыщу  урысыбзэмрэ   литературэмк1э, географиямк1э   балл   40 мэхъу.  Математика, физика, биология ,  химия  предметхэмк1э   балл 39-рэ. тхыдэмк1э – 35, хамэ  къэралыбзэхэмк1э — 30, обществознанимк1э  ягъэуващ  балл 45 –рэ, информатикэмрэ  хъыбарегъащ1э  — коммуникацэ технологияхэмк1э  —  балл  44 – рэ  ирикъун  хуейщ. Дыкъыщоджэр  документым.

от admin