Кременчуг-Константиновскэ  жылагъуэм къыщагъэщ1эращ1эж  щэнхабзэмк1э  унэр.   Къыжы1эпхъэщ   гъэ  к1уам   1уэхущ1ап1эм  унэ к1уэц1  лэжьыгъэхэр  зэрыщрагъэк1уэк1ар                              » Къэбэрдей – Балъкъэрым  и культурэ  »  Республикэр  илъэс  100  зэрырикъум   и  щ1ыхьк1э  къыхалъхьа  проектым     ипкъ  итк1э зэрахьат   пэшхэр.   «Культура»  лъэпкъ    1уэхугъуэм  хиубыдэу  сом  мин   600 зи  уасэ  унэлъащ1эхэр,  т1ысып1э  ек1ухэр  1уэхущ1ап1эм  щ1агъэуващ. Бахъсэн  районым и  1этащхьэм  и  къуэдзэ  Ахъубэч  Анзор  и  псалъэхэмк1э,   я мурадщ   Щэнхабзэмк1э   Унэм  мэкъамэ  зэрагъэзащ1э   1эмэпсымэхэр  къызэращэхун   мылъку  Щ1ып1э  бюджетым  къыхухагъэк1ыну.

Республикэм и  Правительствэм и  унафэщ1  Мусуков  Алий  лэжьыгъэ  1уэхук1э   1ущ1ащ Промсвязьбанкым  и  унафэщ1  Платонов   Сергейрэ \ финанс  1энат1эм  и   къудамэхэмк1э  департаментым  и  нэхъыжь Макеев Дмитрийрэ. Апхуэдэу псалъэмакъым  хэтащ  Урысейм  баскетболымк1э   и  Федерацэм  и унафэщ1  Дячко Владимир. Мыбдеж  и  гугъу  щащ1ащ  Налшык баскетболджэгуп1э  къызэрыщызэ1уахам,  1уэхугъуэм   кърик1уэну зэрыщыгугъым, щ1ып1эм  щыпсэур  спортым  къыхэшэн, нэгъуэщ1   упщ1эхэм. Промсвязьбанкымрэ Урысейм  баскетболымк1э   и  Федерацэмрэ  я  дэ1эпыкъуныгъэк1э   Республикэ  унафэщ1хэм  къыхалъхьат   баскетболджэгуп1эм  и  ухуэныгъэр.  Абы  пэщ1эдзэ  хуэхъуар   Петербург  и 25-нэ  Дунейпсо экономикэ форум июнь  мазэм  зэхэтам Къэбэрдей – Балъкъэрым и  1этащхьэ  К1уэк1уэ  Казбекрэ  «Промсвязьбанк «   1уэхущ1ап1эм и  нэхъыщхьэ  Фрадков  Петррэ   зэгуры1уэныгъэ   щызэращ1ыл1аращ.    Мусуков  Алий  иригъэк1уэк1а  зэ1ущ1эм  апхуэдэу  щытепсэлъыхьахэщ  Хьэрычэт  мыин,  курытым зыщ1эгъакъуэнымк1э  программэхэр  гъэзащ1эн,  банкым  ехьэл1а  проектхэр  пхыгъэк1ын  1уэхугъуэхэм.

Урысейм  ухуэныгъэ   унэт1ыныгъэмк1э  пкъыгъуэхэм  я  уасэр  Зы  процентрэ  ныкъуэк1э  август  мазэм  ехащ.  Бжыгъэмк1э   къэрал   1уэхущ1ап1эм  и  к1элъыплъыныгъэхэмк1э,  пхъэ   зэгуэхар проценитхум нэблагъэк1э  нэхъ  пыуд   хъуащ,   унэ лъэгум  ирадзыр,  ламинатыр – процентит1  хуэдизк1э,  унащхьэм тралъхьэ  металлочерепицэр  зы  процентрэ  ныкъуэм  нэблагъэк1э,  линолеумыр  ибдзыфынущ   зы  процентк1э  нэхъ  пыуду, чырбыш  плъыжьым,   еврошиферым  ихьыр  процент  ныкъуэк1э   нэхъ  мащ1э  хъуауэ  етх Росстатым.  Абы  щыгъуэм  къыхагъэщ   мазэ  к1уам  цементым  и  уасэр  Зы  процентым  щ1игъук1э  зэрыхэхъуар,  лэчым  щ1атми  процент  ныкъуэ  зэрыщ1агъуар. Бжыгъэмк1э   къэрал  управленэр  зэреплъамк1э, Урысейм   мы  гъэм  ухуэныгъэмк1э   пкъыгъуэхэм  я  уасэр  дэк1уеящ  процент 7 хуэдизк1э.

Урысейм  и  Правительствэм   экономикэм  и  зыужьыныгъэм  хуаут1ыпщынущ  сом  миллиард  100 –м  щ1игъу. Авиацэмк1э   унэт1ыныгъэм хэлъхьэныгъэу  хуащ1ынущ     мылъку  сом  миллиард  15,   МС-21 кхъухьлъатэу  къыщ1агъэк1ым  я  бжыгъэм  хагъэхъуэну. Хьэуам  хэту  кхъухьлъатэхэр   зек1уэныр   къызэгъэпэща  хъуным  къыхухагъэк1ынущ   сом  миллиард  25-рэ. Апхуэдэу  Хым  тет  кхъухьхэм  лизингымк1э   программэм  хуозэр  сом  миллиард   15. Документым  къызэрыщыгъэлъагъуамк1э ,  промышленностым  халъхьэм сом миллиард   8  дыщ1агъунущ. Машинэ  щ1ын , зэпкърылъхьэн,   пластмассэ , мыдэк1э  хущхъуэ  къыщ1эгъэк1ын , электроникэм   щэк1   зэ1ущэн,  дын, промышленностым  къыщагъэсэбэп  полимерхэм ,  нэгъуэщ1  химия л1эужьыгъуэм   елэжьыным  хуаут1ыпщынущ   сом  миллиард 4 .Нэгъуэщ1   унэт1ыныгъэу   къэралым и  экономикэр   Ц1ыхум я псэук1эр  егъэф1ак1уэным  ехьэл1ахэр халъхьэнущ  мылъку.

Хъыбар нэпц1хэр.

Урысейм  и  дзэхэр  Харьков  лъэныкъуэмк1э къок1уэтыр ,  зэрызауэ  техникэ   къызэранэк1ыурэ. Абык1э  щыхьэт   жа1эри, видеофилъм  к1эщ1хэр  щызэбграгъэхащ   Украинэм, Урысейм  я  Телеграм – каналхэм.      Уеплъы1уэмэ,  здыщытрахар  Кърымыращ. Ц1ыхубзыр   зэрыпсалъэр  урысыбзэщи,  хьэлэмэтщ  зауэ  здыщек1уэк1  щ1ып1эм  хуиту  ар  зэрыщызэрагъак1уэр.  Видеофильмым   къыхощ  Новостепное  жылагъуэм   и  ц1эр. Ар Кърымыращ  здэщы1эр.  Зэрыхуагъэфащэмк1э. Техникэ  зэхэкъутахэр щызэхэт  базэ,  е  ар здыщащ1ыж  щ1ып1эщ  филъм  зытрахар.Украинэми,  Урысейми  я    машинэхэр  щыболъагъу  абы.

от admin