Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                       Разбивка

 Правительствону юйюнде кеп болмай баргъан жыйылыуда аслам санда жерлерибизде газ ызланы айнытыу эм юйлени анга къошуу программаны барыууна эс белюннген эди. Бу программа жыйырма биринчи-жыйырма бешинчи жыллагъа кергюзтюледи. Анга социально газификация да киреди. План графикге тийишлиликде газ ызны минг жюз жыйырма эки юйге тартыргъа керекди. Алыннган заявкаланы саны уа минг терт жюз алтмыш сегизге жетедиле. Андан минг терт жюз тертюсюне келишим этилгенди. Газ минг жыйырма жети юйге дери жетдирилгенди.План кергюзтюлгенден алгъа тамамланады. Быллай магъаналы ишни барыуу бла бизни регион къыралда орта эсепден бийикге жетгенди эм рейтингли  жыйырма юч балл бла сегизинчи жердеди.

                                       Разбивка

Нальчик шахарны администрациясыны специалисти Астемир Ивазовну башламчылыгъы бла Биз башхалабыз,алай бизни онгларыбыз бирчадыла деген аты бла регионлу проект бардырылады. Аны баш магъанасы он-он алты жылгъа дери саулукълары осал сабийлени жамауат жашаугъа тири къатышдырыуду. Проект бла бир къауум инклюзиялы спорт ишле барлыкъдыла, шахмат турнир ол санда. Алай бла, он жетинчи сентябрьда Нальчикни Ладья шахмат –шашка клубунда биринчи  мастер класс етерикди. Аны Россейни эки минг жыйырма биинчи жылда шахматладан чемпиону Чамал Гедгафов, шахматладан сабий тренери Фатима Шахмурзова, шахматладан чемпион Хамид Темирканов, тренер Къудайланы Руслан бардырлыкъдыла. Проектге жыл саннга кере хар сюйген къатышаллыкъды.

                                         Разбивка

Эл мюлк билдириу. Республикабызны эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича. Кюз арты иги кюнлени хайырланып эл мюлкчюлерибиз тирликни жыйыугъа кече кюн демей айланыпдыла. Чегем, Терк, Май эм Зольск районланы жерчиликде уруннганлары нартюхню жыя турадыла. Бир бла жюз эллю гектар жерден беш бла жарым минг тоннасы алыннганды. Орта эсеп бла бир гектардан къыркъ жети центнери алынады. Аслам санда бусагъатда гибрид нартюхню жыядыла не да келир жылда салынырыкъны урлугъуна. Барыбыз да билгенден бизни жерибизде асламында нартюх культурагъа эс бурадыла. Быйыл нартюхню озгъан жыл тенглисинде салгъан эдиле – жюз отуз жети бла жарым минг гектар жерде. Тюз жерлерибизде Прохладнада бла Терек районда чеплеуню жыйыугъа киришипдиле. Терт минг гектар жерден алты минг тоннасын алгъандыла. Орта эсеп бла бир гектардан он беш центнер жыйылады. Шимал Кавказ статистика органындан билдиргенлерича, быйылгъы жылда эл мюлк жерледен чеплеуге берилгенине эллю проценти къошулгъанды эм жыйырма минг жети жюз гектар болгъанды.

                                       Разбивка

Хурметли жамауат, ыйыкъ сайын баргъан бериулерибизде эскерте тургъаныбызча, быйылны октябрь айында Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет кесини тохсанжыллыкъ байрамын белгилерикди. Бериулерибизде биз бийик окъуу юйню устазлары, студентлери , аны башха жыллада бошагъан выпускниклери бла да ушакъла бардырабыз. Бусагъатда уа информатика институтну преподаватели Гайыланы Дахир бла ушагъыбыздан бир кесегине тынгыларгъа чакъырабыз.

                     БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin