Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.   11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                       Разбивка

Хурметли жамауат, барыбызны да сагъайтхан бу кюнледе ол мобилизациялы ишледиле, алагъа жораланнган сорууларыбыз. Республиканы прокуратурасында ишлеген тюзюнлей телефон номер бла бу жанлы законлукъну сорууларына консультацияла бередиле. Ол телефон кюнню узуну тохтамай ишлейди. Телефон номерле- ишчи кюнледе- сегиз-тогъуз жюз алтмыш юч- жюз алтмыш тогъуз- тохсан тогъуз-тохсан ючдю, солуу кюнледе къыркъ-къыркъ беш- эллю бир.Битеу баргъан обращенияланы тамамлаугъа да къаты къаралады.

                                     разбивка

Аналыкъ капитал ырысхыны асламында юйюр онгланы игилендириуге къоратханларын иги билебиз. Бу къырал программа ишлегенли аллай юйюрлени саны алтмыш юч мингден атлагъанды , быйылгъы жылны алсакъ окъуна аналыкъ ырысхы бла эки минг жети жюз юйюр хайырланнганды.Бу шарт бла байламлы берилген заявленияла жетмиш алты процентге жетгендиле. Минг сегиз жюз юйюр а фатар къоллу болгъанда не да юй ишлегенде алгъан кредитлерини бир кесегин телерге етдюргендиле. Сегиз жюз тохсан беш юйюр кредит ырысхы алмай жашау онгларын игилендиргендиле. Эсибизге салгъанларыча, эки минг жыйырманчы жылдан бери аналыкъ капитал къоллу юйюрле кредит организацияла бла байламлыкъда аны бла хайырланыргъа онг тапхандыла. Банкда кредит ырысхы алыргъа къагъытла жарашдыргъанда аны бир кесегин аналыкъ капиталны ырысхысы бла телериклерине заявление жазылады, аны бла биринчи взнос этиледи. Бюгюнлюкде керекли къагъытланы Пенсиялы фонддан банкга кеслери жибередиле.

                                        Разбивка

Алгъада да билдире тургъаныбызча, он экинчи октябрьда бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет кесини тохсанжыллыкъ байрамын кенг белгилерикди. Биз, анда окъуп кетгенде, студент жылларыбызны эскере турабыз. Бюгюн а окъуй тургъан къызыбыз Хаджиланы Мариямгъа сез беребиз.

                               БТЗ

                           Разбивка

  Россей банкы пенсионерлеге бла пенсиялы аллы жыл санлылагъа деп финанслы билим алыуну вебинарларын хазырлагъанды эм алагъа къатышыргъа чакъырады. Аланы кезиулеринде банк болушлукъ бла къалай ахйырланыргъа керегин ангылатырыкъдыла, финанслы инструментлени юслеринден билдирликдиле, бюгюнлюк онлайн технологияланы хайырланыргъа эм финанслы аманлыкъчылыкъдан къорууланыргъа. Кюз арты сессия он алтынчы декабрьге дери барлыкъды. Бу ишни баш магъанасы- жыл санлары келгенлдени араларында финанслы онгларын кенгертиудю.Вебинарлада лекторла презентацияла бла видеоангылатыула кергюзтюрюкдюле, экспертлеге соруула сорургъа эм жууапла алыргъа онг табыллыкъды.

                                         Разбивка

Болатланы Юруслан миллетибизни фахмулу адамларындан бириди. Кеп болмай ол кесини юбилейин белгилегенди. Анга аталып Мальбахов атлы миллет библиотекада ингир етгенди. Анда жыйылгъанлагъа назмучу, хапарчы, журналист Болат улуну жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден билдиргендиле. Кертиден да Болатланы Юрусланны фахму жолу алай кенгди- къайда да ол кесини энчи жолун табады, энчи оюмун билдиралады. Аны къолундан чыкъгъан китапла биз айтханнга юлгюдюле. Эркин поэзия деген китабы ол сандады. Жемчужины из глубины Вселенной деген китабына орус бла тюрк тилледе жазылгъан назмулары киргендиле. Излеу, муратха жетиу, бошнакъгъа жашау этгеннге къажау сюелиу …  ол китапны ма быллай шартла бла белгилерге боллукъду. Жомакъча жазылгъан чыгъармалада жашау тюзлюгю. Юруслан харкюнлюк излеудеди деп чертилгенди ингирде. Ол излеую жалан да жарыкълыкъ келтирсин,бизни жангы ишлери бла къууандыра турсун дерге сюебиз.

      Аны бла,хурметли жамауат, биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin