Зи  ныбжь  хэк1уэтам  я  дунейпсо  махуэм   теухуа хуэ1ухуэщ1эхэм  къриубыдэу     мазэ  лэжьыгъэ  щызэхаублащ  Бахъсэн  куейм.  Жьы  хъуам  гулъытэ  хуэщ1ыныр  ди  лъэпкъ  хабзэщи   пщ1э  нэмыс  ди адэщхуэ  —  анэщхуэхэм  ,  ди  адэ  —   анэм  яхудощ1,   гулъытэ   хуэдгъэныкъуэкъым. Октябрым  и  зыр    къэрал  1уэхуу,  дуней псо  мыхьэнэ  и1эу   ягъэувауэ,  дгъэлъап1эми , зэрыхабзэу ,   нэхъыжьхэм  гулъытэ  нэхъ  хуащ1у,  социальнэ  1энат1эхэм  мазэ  лэжьыгъэхэр   ирагъэк1уэк1,  дэ1эпыкъуэгъу  хуэныкъуэхэм   1уэхутхьэбзэхэр  хуащ1эр.  Бахъсэн куейм   и  жылагъуэхэм  дэсхэм  унагъуэ   1уэху,  медицинэ,  нэгъуэщ1     социальнэ  дэ1эпыкъуныгъэ    хуащ1энущ. Псом  хуэмыдэу  зыщ1агъакъуэнущ ныкъуэдыкъуагъэ  зыгъэв,  Хэку  зауэшхуэ  лъэхъэнэм  лэжьыгъэ  1энат1э пэрытахэм. Зи  ныбжь  хэк1уэтам  я  дунейпсо  махуэм   теухуа хуэ1ухуэщ1эхэр  зэхэзыублар   Бахъсэн  куейм и  щ1ыналъэ   администрацэмрэ ,  Щ1ып1эм  щыпсэум  социальнэ   дэ1эпыкъуныгъэ  хуэщ1энымк1э  комплекснэ  центрымрэ.    

Къэбэрдей – Балъкъэрым  и   л1ыщхьэ   К1уэк1уэ  Казбек  1э  щ1идзащ  Хъыбарегъащ1э   1энат1эхэм,    социальнэ   медиа   1уэхущ1ап1эхэм я  лэжьак1уэхэм     ахъшэ  премия   зэрыхуагъэувымк1э  унафэм.   Лэжьыгъэ  нэхъыф1у  10-р    ягъэпажэу ,  зэхэту   абы иратынущ   сом  мин   300.  Журналист   лэжьыгъэхэм  хэплъэнущ    телевидение,  радио,  печать;  апхуэдэу  сетым щытрадза  тхыгъэ   купщ1аф1э,  нэгъуэщ1  унэт1ыныгъэхэмк1э. Зэхьэзэхуэм   ехъул1эныгъэ  къыщызыгъэлъагъуахэм  ахъшэ саугъэтым     имызакъуэу   къратынущ   Къэбэрдей – Балъкъэрым  и  1этащхьэм  и  премиям   и  лауреат    зэрыхъумк1э   дипломхэр.   Ар   зыхуагъэфащэр   къыхэзыхынур   Республикэм  и   1этащхьэм  и  нэ1э  щ1эту   къагъэщ1а  Советыращ.

Аруан  жылагъуэм  и  1эгъуэблагъуэхэм       ежьужьк1э   зэщ1эк1а  щ1ып1эм  щрихьэл1ащ Россельхознадзорым     Кавказ  Ищхъэрэмк1э  и Щ1ыналъэ  зэхуаку  Управленэм   и  лэжьак1уэхэр.  Къэрал  инспекторхэм  я  къэпщытэныгъэхэмк1э ,     жыг  хадэ  щагъэк1   щ1ып1эу   щ1ы  гектар  157 документым   къышыгъэлъагъуам    щыщу  щ1ы  гектар  48-р  тэмэму  зэрахьэркъым.     и  чэзум  зэрамыгъэкъабзам  къыхэк1ыу   пабжьэм   зэщ1ищтащ. 1уэхугъуэхэм  ипкъ  итк1э  ар  зи  къалэным  хыхьэм,  щ1ыр  зейм   хуагъэхьащ   ежьужь  удзыр   гъэкъабзэн,  жыг хадэ  гъэк1ын  теухуауэ   къэрал  хабзэхэр     гъэзащ1энымк1э    тхылъ.  

Къэбэрдей — Балъкъэрым  санитар  авиацэмк1э   къулыкъу  къыщагъэщ1ащ   июнь  мазэм.                                   « Узыншагъэр  хъумэн »  лъэпкъ   проектым      ипкъ  итк1э  ирагъэк1уэк1  лэжьыгъэр.   Вертолетк1э  сымаджэ  хьэлъэхэр   щ1ып1э  пхыдзахэм  къыщащтэри  зэман  к1эщ1к1э ди  къалащхьэм  и  сымаджэщхэм   къагъэс. Апхуэдэу республикэ   клинникэ   сымыджэщым   и  щ1ып1эм   щащ1ащ   вертолет   ет1ысэхып1э. Я  мурадщ  республикэм  и  сабий   клинникэ   сымаджэщым    реанимацэмк1э  и   къудамэм  деж   вертолет   ет1ысэхып1э  — телъэтык1ып1э   щащ1ыну.   Иджы   я1эщ   1эмал  Iуащхьэмахуэ ,  бгылъэ  щ1ып1эхэм    щыIэ  район  сымаджэщхэм   дакъикъэ   45-м  къриубыдэу    узыфэ  хьэлъэ  къызэуал1а  е  фэбжь    къызытехуахэр  къагъэсыну. Апхуэдэу  дохутырхэм  я  зэф1эк1хэм   хагъэхъуащ ,  вертолетыр   медицинэ  техникэк1э   къызэгъэпэщащи,  1эмалыншэ  хъумэ   гъуэгу  здытетым   япэ   дэ1эпыкъуэгъу  хуащ1эфынущ. Хъыбар  къыт1эрыхьамк1э    къулыкъум   лажьэн  зэрыщ1идзэрэ   40   хуэдизрэ   вертолетхэм  за1этащ,  узым  къыхигъэзыхьхэр  тыншу  сымаджэщхэм    нагъэсащ.

Урысей  ФСБ-м  и    Къэбэрдей  — Балъкъэр  Управленэм  \ Къэбэрдей  — Балъкъэрым     и  МВД-мрэ  Росгвардиямрэ   дэщ1ыгъуу     оперативнэ – лъыхъуэныгъэхэм   ипкъ  итк1э   щ1ыналъэм    къыщызэпаудащ терроризмэм  епха   1уэхугъуэ лэжьыныр.   Прохладнэ  куейм  и  Солдатскэ   станицэм   Лениным  и  ц1эк1э  канауэм  деж  гъущ1гъуэгу  зэпрык1ып1эм  хуэзэу   къащы1эрыхьащ  бзэджащ1эхэр   лагъым  щыщ1алъхьэм.   Маф1эгу   зек1уап1эр къэзыгъауэн  зи  мурадхэр  яубыдын  щыхъум  хабзэхъумэхэм   1эщэк1э   къеуэн  щ1адзат,  абдеж  т1урик1  щыхагъэщ1ащ.    Хъыбарым  къызэрыхэщымк1э , бзаджащ1эхэм  лагъым  къагъэхьэзырам  нэмыщ1к1э,  я1ыгът   автомат,  к1эрахъуэ,  зэрыуэн  шэ .  Къа1эрыхьа   щ1эпхъаджащ1эхэм  языр щыпсэум  къыщагъуэтащ   лагъымым  ирахьэл1э   къызэрагъауэ    пкъыгъуэхэр,   я  пэщ1эщ1эгъухэм  зэрызэпащ1э  1эмэпсымэхэр,  абы   я  мурадым  щыхьэт  техъуэ  тхыгъэхэр.       Къыщнэмыщ1ауэ    яубыдащ   абы  я  гупым  хэт   ц1ыхухъур.  Щ1эпхъаджагъэм  теухуауэ  уголовнэ   1уэху   зыбжанэ  къызэ1уахащ.

от admin