Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                 Разбивка

Россейни илмула академиясыны Къабарты-Малкъарда илму арасыны башламчылыкъларыны юслеринден билдире туруучубуз. Кеп болмай мында робототехникалы комплекслени бла жалгъан интеллект системаланы эл мюлк сорууланы тамамлауда деген магъаналы шартха аталып кенгеш етгенди. Анга робототехникалы соруула миллет араны , Ингуш республиканы къырал университетини эм башха регионларыны алимлери къатышхандыла.Бу жыйылыугъа жораланып арада тийишли кермюч да къуралгъанды. Анда бюгюнлюк магъананы тутхан разработкала кергюзтюлгендиле. Сез ючюн, жалгъан интеллект системаланы лингвистика тинтиуледе хайырыны юсюнден айтылгъанды, цифралы археологиялы тинтиуледе жангы разработкаланы, робот ритейлерни кергюзтгендиле эм башха. Бек сейирлик ишледен бири кавказда адамны жашау жылларын созгъан белбауду дерге боллукъду. Ол эрттегили затны хайыры бла адам ашны да кереклисича ашагъанды, дайым тири жюрюрге болушханды. Докладланы  санында робототехниканы эл мюлкде хайырланыуну юсюнден кеп айтылгъанды.

                                   Разбивка

  Мешинала ишлеучюле.Ол барыбыз да билгенден бек уллу отрасльге саналады.Къаллай бир жангылыкъ кийириле тургъанын а кесибиз да керебиз. Республикабыз кеп жылланы ичинде мешина ишлеучюле союзуну Турникетсиз ыйыкъ деген терели билим бериу программаларына къатышады. Быйыл ол тере бузулмай онунчу- он алтынчы октябрьда Телемеханика заводда етерикди. Билим бериу учрежденияланы окъуучулары бу усталыкъгъа ал бура келгенлери ол ишге шагъатлыкъды. Сабийле заводда орналгъан оборудованияны керлюкдюле, ала бла не зат чыгъаргъанларын, мындагъы музейде боллукъдула, завод арт жыллада чыгъаргъан продукцияны керлюкдюле. Светофорланы, электрокючню эсеплеген приборланы, бузну кетерген системаланы эм башха.

                                 Разбивка

Бюгюнлюк жашауубузда эл мюлк бла потребитель кооперативлени магъаналары уллуду. Ма ала регионлу кооперацияны ал сатырлы формаларына саналгъан жерледиле. Аны чеклеринде республикабызда жыйырма сегиз эл мюлк потребитель кооператив эсепленипди-жыйырма экиси-жарашдырыучу, бешиси- жалчытыучу, бири уа кредит. Эки минг он тогъузунчу жылдан бери алагъа иги къырал болушлукъ берилгенин айтырчады, грантла бла субсидияла.Агростартапны гранты жыйырма беш -эллю процентге дери жетеди. Иги къошумчулукъну республиканы предпринимательстволукъгъа болушлукъ фонду этеди. Энчи Россельхозбанкны юсюнден айтыргъа тийишлиди. Къуру озгъан эки минг жыйырма биринчи жылны алып къойсакъ окъуна гитче бла орталыкъ предпринимательстволукъгъа берилген жыйырма эки кредитни ырысхы елчеми алты жюз он миллион сомгъа жетгенди,быйылны озгъан айларында уа жюз къыркъ миллион сомгъа.

                                         Разбивка

Хурметли жамауат.Бизни бюгюннгю къонагъыбыз Бызынгы элни орта школуну устазы Атакуланы Нюржанды.Сезню анга беребиз.

                           БТЗ

                               Разбивка

   Россей банкыны стаистика керюмдюлери ачыкълагъанларыча, арт жыллада республикабызны гостиницаларыны бла санаторийлеринде номерлени фондуну хайырланыуу кебее барады. Озгъан эки минг жыйырма биринчи жыл бла тенглешдиргенде жыйырма пунктха дери есгени ачыкъланганды. Бу статистика керюмдюлени чыгъаргъанда он терт минг предприятияны ишлерине таяннгандыла, экспертлени оюмларына, бизнесни бла аналитиклени. Къабарты-Малкъаргъа келген туристлени саны есгенин курортла бла туризм министерство да белгилейди. Ал керюмдюле бла жай айлада бизде беш жюз мингден аслам адам солугъанды, озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде алтмыш терт процентге кеп. Туристлени бек сюйген жерлери уа Азау , Чегем, Быллымдагъы кел, Нарзан тала, Чегем чучхурла, Чегем парадром бла Эл тюбю эли, Чирик келле бла Огъары Малкъарды, Нальчикни солуу жерлери.

Аны бла,хурметли жамауат, биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin