Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.   11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.
                                        Разбивка
  Бу кюнледе республиканы муниципал къуралыуларыны советини бла жер жерли самоуправление органланы Битеуроссей советини биздеги белюмюню бирлешдирилген жыйылыулары болгъанды. Аны кезиуюнде аслам эсни кепфатарлы юйледе капитальный ремонт программаны бардырыу соруугъа белгендиле. Къабарты-Малкъарны жюзжыллыгъына етген конкурсну керюмдюлерине, ол тегерекни тапландырыу бла байламлы болгъанды эм башха. Капитальный ремонт регионлу операторну таматасы Къулийланы Мустафир эки минг жыйырманчы-жыйырма экинчи жыллада ишлерини юслеринден хапарлагъанды. Жыйырма биринчи жылда дегенди Къулий улу сексен юч кепфатарлы юйге ремонт этилгенди. Быйыл ремонтха кебюрек ырысхы белюрге тюшгенди, нек дегенде къурулуш материалланы багъалары иги да кез кере есгендиле. Капремонтха тарифни юсюнден эскерте келир жылдан бир квадрат метрге жети сом он беш капек боллугъун айтханды. Муниципал къуралыулагъа уа кепфатарлы юйлени битеу керюмдюлерине иги къараргъа чакъырылгъанды. Взносла телеу иги бармайды деп жарсыгъандыла. Ай сайын сюдлеге борчлула бла байламлы эки миннге жууукъ материал етдюрюледи.Жыйылгъанла ноябрьге дери баргъан конкурсну юсюнден айтхандыла. Анда тегеркни тапландырыугъа къарарыкъдыла. Хорлагъанланы тизмесине он эл бла эки шахар кирликдиле. Эллеге терт жюзюшер минг, шахарлагъа уа беш жюз минг сом саугъа этерикдиле.
                                      Разбивка        
 
Россейдеги къырал программаланы санында тегерекдеги керюмдюлени миллет системасы къырал программа да барды. Аны хайыры бла бирлешдирилген электрон картографиялы платформаны къураргъа умутлудула, анда уа обьектлени эм аланы къырал кадастр багъаларын жыяргъа. Бу платформа ишлерча обьектни къырал реестрини керюмдюлери керекдиле, алада тынгылы административ чеклени,жерлени  жарашдырыргъа. Программа экспериментли халли барлыкъды. Бизде уа аны хайырлы етдюрюрча Росреестрни управлениясын къошарыкъдыла, координатору жер бла мюлк байламлыкъла министерствосу боллукъду.
                                   Разбивка
Келир эки минг жыйырма ючюнчю жылдан ана болургъа ауукъ заманнга ишден кетгенлеге пособияланы елчемлери есерикдиле эм сабий туугъанда жыйырма юч минг он бир сом боллукъду, жюз къыркъ кюн декретлик заманнга юч жюз сексен юч минг жюз жетмиш тогъуз миннге дери теленирикди, больничный къагъыт дейбиз да аны бек кеп ырысхы елчеми сексен юч минг эки жюз терт сом бир айгъа кетюрлюкдюле. Алай бла сабий туугъанда бир кере берилген пособие инфляциягъа кере тюрленеди. Бир бла жарым жылгъа дери сабийге къарагъаннга айгъа бек кеп отуз юч минг сом теленикрикди. Аны елчеми алынып тургъан иш хакъ бла байламлыды. Стажына кере .
                             Разбивка
Сабийлеге деп къыралыбызны регионларында Окъуучулагъа культура деген интернет портал ишлеп башлагъанды. Ол сабийлеге эм жаш телюге маданият айныу бла байламлы  битеу цифралы ресурсланы жыйышдыргъанды. Майданда спектакльле, лекцияла бла кеси кинематографистлерибизни ишлери кергюзтюллюкдюле. Портал хакъсызды.Аны бла сабийле, аланы ата аналары бла устазла да хайырланаллыкъдыла. Ресурсну баш магъанасы- бизни есе келген жаш телюбюзде маданият,культура байлыгъыбызны ачыкъ этиудю, аланы сейирлерин бу жанына буруу. Материалла уа кезиуден кезиуге жангыра, алагъа къошула барлыкъдыла. Окъуучулагъа культура проектни Россейни жарыкъландырыу бла культура министерстволары, Яндекс компания бла эки минг он тогъузунчу жылда ачхандыла.
                            Разбивка
Хурметли жамауат,бизни бюгюннгю къонагъыбыз алчы бийик окъуу юйюбюзню ючюнчю курсуну студенти Таукенланы Лейляды. Сезню анга беребиз.
                          БТЗ
Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.
 

от admin