Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.   11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.
 
                                   Разбивка
 
  Тюрк къыралны халкъ собраниясыны парламентли делегациясы бла Кавказны предпринимательлерини Ассоциацияларыны келечилери бу кюнледе Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетде шуехлукъ жолоучулукълары бла болгъандыла. Аны чеклеринде быллай магъаналы делегация Кавказда жолоучулукъларын бардыра, Адыгеяны жюзжыллыкъ байрамына да къатышхандыла. Бизни республикада уа официально халда Парламентни таматалары бла депутатлары, алчы университетибизни преподавательлери бла студентлери бла тюбеширге келленнгендиле.Университетде алагъа ректор Юрий Альтудов тюбегенди, бийик окъуу юйню бюгюнлюк онгларыны юслеринден хапарлагъанды. Чертилгенича. Бизде окъуп кетген тыш къыраллы специалистле ишчи жерлеринде уллу жетишимле ачыкълайдыла.
 
                                        Разбивка
Россети Шимал Кавказ компаниядан билдиргенлерича. Округну регионларында бардыргъан ишлерини чеклеринде электрокючге этилген борчладан эки жюз отуз миллион сом алыннганды. Бу ишни сюд приставланы къатышыулары бла бардыргъандыла. Айтханларыча, быйылны озгъан сегиз айында сюд приставланы къарауларында эки миллиард сомдан артыкъ борчу бла он юч минг толтуруу документ болгъандыла. Озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде алтмыш терт процентге аслам. Округда бирлешдирилген ишлени хайыры бла предприятияны счетуна эки жюз тохсан бла жарым миллион сом къайытарылгъанды. Сюд приставланы ишлеринде борчлулагъа ауукъ кемчилик этиледи, счетларына чек салыннганына дери. Аны бла бирге теленирик ырысхы кетюрюлюп кергюзтюледи. Битеу бу шартланы эсге ала борчлуланы сагъыракъ болургъа чакъырадыла.
 
                                      Разбивка
 
Он тертюнчю октябрьда  Россейни художестволу академиясыны башламчылыгъы бла  бизни республиканы миллет музеинде Тысяча гравюр деген аты бла кермюч ачыллыкъды. Ол Къабарты-Малкъарны жюзжыллыгъына жораланнганды. Мында белгили суратчы, республиканы къырал саугъасыны лауреаты, сыйлы суратчы Герман Паштовну аты кенг белгиленеди. Бу кермюч а къыралыбызда бек кенг суралау проектди деп чертиледи билдириуде. Кермючде бир школну минг жюз келечисини ишлери боллукъдула, ол школ а жюз россейли суратчыны жыйышдыргъанды, андан проектге сексен жетиси къатышадыла.
 
                                        Разбивка
Ич ишле министерствону бизни республикада Управлениясыны жол патруль службасында къоркъуулу жюкле ташыгъан уллу мешиналаны жюрютгенле бла тюбешиу болгъанды. Аны баш магъанасы- быллай мешиналада ишлегенле жол жорукъланы къаты сакъларгъа керегин ангылатыу болгъанды. Энчи эсни мешиналаны техника халлерине бургъандыла, къошакъ затла кийиргенде ол эркинликлеге, водительлени жоллада солуу заманларына, тийишли документлени болгъанларына бла къалгъанларына эм башха. Жарсыуладан кери болайыкъ.
 
                Разбивка
Бюгюн Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет кесини тохсанжыллыкъ байрамын белгилейди. Аны юсюнден биз келир жангылыкъларыбызда да эшитдире турлукъбуз.Бюгюн а алгъышлау сезню  университетни информациялы технологияла бла экономика колледжини устазы Хочуланы Абдуллах айтады.
 
                    БТЗ
 
Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.
 

от admin