Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут.   11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                   Разбивка

Республиканы къурулуш бла коммунал мюлк министри Алим Бербеков билдиргенича, кюз арты къыш кезиулеге кепфатарлы юйлени жылыуларын жалчытыугъа толу хазырлыкъда келгенбиз. Эки минг беш жюз сексен терт кепфатарлы юй иги хазырланнганды. Анга деп жети жюз къыркъ миллион сом белюннгенди. Жашау журт фонду хазырлыкъ паспорту жылыу бериу компаниялагъа жетдирилгендиле. Котельняланы хазырлыкъларыны юслеринден хапарлай министр айтханыча, муниципал къуралыулада алагъа тынгылы къарагъандыла. Ара шахарыбыз Нальчикде ол иш алыкъын толу бошалмагъанын айтханды. Алтмыш алты котельнядан алтмыш экиси хазырды, эки жюз жетмиш терт километр жылыу сетьден эки жюз эллю жети километри. Бу жумушланы андан ары бардырадыла. Социально обьектлени алгъанда уа алада хазырлыкъ эртте жалчытылыннганды. Власть органла эскертгенлерича. Беш кюнню ичинде хауа сегиз градусдан ерге кетюрюлмесе жылыу бериу компания  башланырыкъды.

                             Разбивка

 Бу кюнледе эл мюлк министри Хасан Сижажев ведомствону жамауат советини жыйылыууна къатышханды. Анда быйылны озгъан айларында агропромышленность комплексни ишини ал керюмдюлерин чыгъаргъандыла. Аслам эсни тирлик жыйыуну халине белгендиле. Республикабьызда тири халда  эл мюлк ишле баргъанлары чертилгенди. Тирликни жыйып бошай турадыла, ол санда жемишлени, картофну, чеплеуню эм кегетлени, жерчиликде уруннганла къышлыкъ мирзеуню салыугъа да киришгендиле.Ал керюмдюле бла анга алтмыш минг гектар эл мюлк жер хайырланыллыкъды. Озгъан айлада уа эл мюлк продукцияны иги есюмю ачыкъланнганды-эт жарашдырыу терт сау юч онлукъ процентге есгенди, сют юч сау бир онлукъ, жумуртха эки сау алты онлукъ процентге.

                                  Разбивка

Республикабызны текстиль фабрикасы къоруулау аскерлеге керекле чыгъарыугъа тюрленнгенин билдиргенди. Дарий текстиль фабрика ай сайын жюз сексен минг  едицина продукциясын чыгъарады. Кесини  онглары бла хайырланып. Бюгюнлюкде бек керекли затланы кебейтиуге ал бургъанын чертгенди. Энди ол шарт бла байламлы предприятияда толу цикл къоруулау заказны толтурадыла. Анда чыгъарылгъан керекле къырал стандартлагъа келишгенлерин да билдиредиле. Продукцияны иги кесегин чыгъарыугъа уа бюгюнлюк стандартлы оборудование себеплик этеди. Бюгюнлюкде мында сексен адам урунады. Ала тельняшка майкала, фуфайкала эм башха жылы кийимле тигедиле.

                             Разбивка

Спорт инфраструктураны айнытыу программагъа бизни республика тири киргенин кере келебиз. Арт жыллада къуру шахарланы айтмасакъ окъуна, эл жерлерибизде спорт майданла бла комплексле кебее барадыла. Нальчикде уа болгъанларына дагъыда бир уллу спорт комплекс къошуллукъду- анда олимпиадалы бассейин бла спорт тир орналлыкъдыла. Къурулуш ишле быйыл бошалыргъа керекдиле. Мында уа беш тюрлю спорт бла эришиуле бардырыргъа кенг онгла ачыллыкъдыла дейдиле. Физкультура бла кюреширча онгла. Спорт комплексни шахарны Искож микрорайонунда ишлейдиле. Анга Спорт жашауну нормасы программа да къошумчулукъ этеди. Комплексни къурулушуна эки жюз жетмиш миллион сом белюннгенди.

                     Разбивка

 Бу кюнледе миллетибизни фахмулу къызы, филология илмуланы доктору Биттирланы Тамара кесини юбилейин белгилегенди.Анга жораланып Къули Къайсын атлы къырал малкъар драма театрда бек ариу байрам болгъанды. Ол алай кенг эди, бир жангылыкълада угъай, бир бериуде да айтып бошамазча. Аны себепли алим къызыбызны юсюнден келир заманда да айта турлукъбуз.

                 БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin