Рубрика: хъыбарыщ1эхэр (каб.яз)

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирырагъэхьэлIэу, республикэм и къалащхьэмрэ и районхэмрэ зэIузэпэщ щIыным хуэгъэзауэ къыщрахьэжьа лэжьыгъэхэр и кIэм нэблэгъащ. «Къалэ…

Апхуэдэхэр лъэужьыншэ хъуркъым. Нобэ къыщалъхуа махуэщ скульптор ц1эры1уэ, РСФСР-м щ1ыхь зи1э и сурэтыщ1, КъБР-м гъуазджэхэмк1э щ1ыхь зи1э и лэжьак1уэ, СССР-м…

Налшык гъэш комбинатыр зэман гъунэгъум иужь ихьэнущ гъэшыр къыщыIах IуэхущIапIэщIэ иухуэным. Абы Iэмал къаритынущ шэуэ зы жэщ-махуэм къыщIагъэкI тонн 350-р…

Хъыбар  нэпц1хэр  зэхэзыгъэк1  Телеграмм  каналым  етх  RTVI («Ар-ти-ви-ай» ) телеканалым зэригъэхъыбарыр   Урысейм  «Феназепам »  хущхъуэгъуэр  щахуримыкъуу.  И  пэжып1эращи,   хущхъуэ  л1эужьыгъуэр …

Урысейм  зыгъэпсэхуак1уэ  ц1ыхур  здэк1уэмрэ, унэт1ыныгъэу  къыхахымрэ  къигъэна1уащ   Туризмэмк1э  агентствэм и унафэщ1 Догузова Зарина.  Апхуэдэу  я  к1элъыплъыныгъэхэм къызэригъэлъагъуамк1э, зыплъыхьак1уэ   йожьэхэр  автомобильк1э.…

Къэбэрдей – Балъкъэрым  къыщагъэк1 жыгыщ1эхэр  щыхасэну   Мэзкуу  къалэ ,  Мэзкуу  щ1ыналъэм  .Краснодар,  Армениям.  Туя,псей,  клен жыгхэр,  удз   щхуант1эхэр  а  щ1ып1эхэм  …

Налшык  гъэш   къыщыщ1агъэк1   комбинатым къыхигъахъуэнущ   шэ  щы1ах  1энат1э. Абы  къаритынущ  1эмал  шэ щ1эмыхуу   жэщ -махуэм къыщ1агъэк1 тонн 350-р  тонн  900-м …

Июлым и 8-р, унагъуэм,лъагъуныгъэм,пэжыгъэм и махуэщ. Мы махуэр Урысейм щагъэлъап1э 2008 гъэм щегъэжьуэ. Унагъуэр- ар мамырыгъэщ,  унэщ,жьэгущ, лъагъуныгъэр щызек1уэщ.Гугъущ  зы…

«Терек-Олимп» спорткомплексым и алэрыбгъухэм  зыкъыщагъэлъэгъуащ къэралым и щIыпIэ 23-м къикIа самбисти 120-м нэблагъэ. Абыхэм яхэтакъым спортым и мастерым и кандидатым…