Рубрика: хъыбарыщ1эхэр (каб.яз)

«Кинокавказ»  Кавказ  Ищхъэрэ  ещанэ    щ1алэгъуалэ  фестиваль  щрагъэк1уэк1ынущ Къэбэрдей  — Балъкъэрым  маим  и  18  —  20  -хэм.  Щэнхабзэ  1уэхугъуэм   щагъэлъагъуэнущ   художественнэ…

Россельхознадзорым  и  Кавказ  Ищхъэрэ   щ1ыналъэ  зэхуаку  Управленэм   къыщ1игъэщащ   Къэбэрдей  — Балъкъэрым  гъэшхэк1  продукцэ   къызэрыщ1агъэк1ым  ехьэл1а  ныкъусэныгъэхэр. «Меркурий»  системам  и  к1элъыплъыныгъэхэм…