Рубрика: хъыбарыщ1эхэр (каб.яз)

Къэбэрдей — Балъкъэрым   лъэпкъ  проект  пэрытхэр, Федеральнэ,  щ1ыналъэ  мыхьэнэ  зи1э  1уэхугъуэхэр   гъэзащ1а  зэрыщыхъум, инвестицэ проектхэр  зэрыщагъэзащ1эм  и  нэ1э  тригъэтщ республикэм…

Казбек Коков провел совещание по вопросам развития инвестиционного потенциала Кабардино-Балкарии Во второй поликлинике Нальчика проводится капитальный ремонт 25 мая прозвенит…

Дунейм и щытык1энур. Нобэ республикэм и щ1ыналъэхэм пшэр нэхъ щебэк1ыу, п1алъэ- п1алъэк1эрэ  щ1ып1э щхьэхуэхэм уэшх къыщешхыу     Хуабэр рес-кэм гр.…

УФ-м и къэрал программэр и лъабжьэу « Жылагъуэхэр егъэф1эк1уэн» 1уэхугъуэр ди республикэм зэпэщу щагъэзащ1э. Абы ипкъ итк1э мы зэманым федеральнэ,…

Кавказ  Ищхъэрэм   лэжьап1эк1э  ц1ыхур   къызэгъэпэщын , 1эщ1агъэл1хэр  къыщылъыхъуэнк1э   хъыбарегъащ1э   1уэхугъуэ къыхилъхьэн  и  мурадщ  Кавказ  Ищхъэрэм  и  зыужьыныгъэмк1э  институтым  Урысейм   Лэжьыгъэмрэ  …

  1уащхьэмахуэ курортым  и  лэжьыгъэр  егъэф1ак1уэн,  зраужьыным   къэриубыдэу   къуршым  зэрыдэк1    к1апсэ  гъуэгуу  6    къызэ1уахынущ. Апхуэдэу    бгылыжэ   къежэхып1эу   19,  инженер ,…

Къэбэрдей – Багъкъэрым  щызэхэтащ                                  « Пограничникхэм  я   ныбжьэгъу  ныбжьыщ1эхэр»  республикэ  зэпеуэ. Хэку  Зауэшхуэм  Тек1уэныгъэ  къызэрыщытхьрэ  илъэс  77  — рэ  зэрырикъум …

«Кинокавказ»  Кавказ  Ищхъэрэ  ещанэ    щ1алэгъуалэ  фестиваль  щрагъэк1уэк1ынущ Къэбэрдей  — Балъкъэрым  маим  и  18  —  20  -хэм.  Щэнхабзэ  1уэхугъуэм   щагъэлъагъуэнущ   художественнэ…