Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут. 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                       Разбивка

Къыралыбызны, регионланы асламлы информациялы органлары билдире тургъанларыча, эки минг отузунчу жылгъа дери агропромышленность комплексни айнытыу къырал Стратегия алыннганды. Аны баш магъанасы, ангылагъаныбызча. Аш азыкъ къоркъуусузлугъубузну жалчытыуду, эл мюлк продукцияны экспортха жиберилгенин кебейтиу, цифралы сервислени кийириу. Битеу да бирге уа стратегия сегиз айныу баш ишледен къуралады. Аш азыкъ къоркъуусузлукъну жалчытырча эл мюлкде уруннганла продукцияларын кебейтирге керекдиле. Бюгюнлюкде сез ючюн биз кесибизни толу халда бек магъаналы аш азыкъ бла жалчыталабыз- эт бла. Чабакъ бла, мирзеу, балтуз бла, чеплеу жау бла. Экспорт ишлени кенгертирча логистиканы айнытыргъа керекди, эл мюлк продукцияны сертифицикациясын тап бардырыргъа. Асламында экспортха Жууукъ Востокну, Африканы, Азияны, Къытиайны бла Индияны кергюзтедиле. Дагъыда бек магъаналы ишледен бирни- агропромышленность эм чабакъчылыкъ комплекслеге цифралы платформаны кийириудю. Аны хайыры бла тюзюнлей халда управлен оноулагъа шартла алынырыкъдыла.

                                  Разбивка

  Россейни ичинде бек уллу агропромышленность проектледен бири бизни республикада бардырылады. Ол теплица агробизнесге бурулупду. Бизнес план бла Парник деген атлы теплица комплекс толу технологиялы къарыууна эки минг жыйырма тертюнчю жылны жайыны ахырына кирликди. Бир ызгъа жылгъа анда эллю эки минг тонна кегет жемиш сакъларгъа боллукъду. Аны бла бирге жангы инвестициялы проектни хайыры бла иги иш хакъы бла эки минг ишчи жер ачыллыкъды. Бюгюнлюкде уа аны къурулуш майданында каркас конструкцияланы жыйышдыра турадыла. Жыйырма единица техника бла бирге жюзден артыкъ ишчи графикге тийишлиликде къурулуш монтаж ишлени бардырадыла.

                                Разбивка

Алгъада да билдире тургъаныбызча, Жашау журт бла комфортлу онгла миллет проектни чеклеринде бизни ара шахарыбызны жети жери тапландырылгъанды. Аладан бири Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни къатында орналгъан солуу паркыды. Былайда аслам санда жашагъанла эм студентле да таза хауада солургъа бек сюйюучюдюле. Тапландырыу проектни уа администрацияны специалистлери жарашдыргъандыла. Аны хазырлагъанда аслам эсни жаш телюню сейирлерине белгендиле, ишлерге, солургъа эм бир бир бла байламлыкъ жюрюте ушакъ бардырыргъа онгла къуралгъандыла. Аны бла бирге хауада  музыкалы ингирле, кермючле, презентациялы .кинола окъуна боллукъдула. Битеу инфраструктурасы- олтурур шинтикледен , чиракълагъа эм амфитеатргъа дери кеп къалмай творчестволу халгъа бурлукъдула. Кертиси бла да, алчы бийик окъуу юйюбюзню кесини эм аны къатында жерлени тапландырыу къууандырмай амалы жокъду.

                                Разбивка

Айта келгенибизча октябрь айда Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университет кесини тохсанжыллыкъ байрамын белгилерикди. Биз а аны жашаууну юсюнден сизге,хурметли жамауат, хапарлай турабыз.Бусагъатда сезню бийик окъуу юйню ара библиотекасыны таматасыны орунбасары Герийланы Айманиге беребиз.

                           БТЗ

                          Разбивка

 Пенсиялы фондну биздеги белюмюнден эскертгенлерича, социально болушлукъ алгъанла биринчи октябрьге дери аны юсюнден билдириу этерге керекдиле. Федеральный льготачыла аны ырысхы бла не да керекле бла алаллыкъдыла. Аллайланы биздеги санлары он жети минг алты жюзге жетедиле. Ырысхы бла социально болушлукъ алгъанлагъа ол толусунлай не да кесек кесек бла теленеди. Бир айгъа елчеми минг юч жюз он юч сомду. Анга дарманла, медицина керекле бла аш азыкъ алыргъа боллукъду. Санатор курорт багъыугъа путевкагъа жюз эллю алты бла жарым сом бир айгъа, темир жол бла баргъанлагъа жюз къыркъ беш сом айгъа.  Кеси оноуну уа къырал болушлукъ берген портал бла , пенсиялы фондда энчи кабинет бшла , кепфункциялы ара бла не да клиент службагъа барып берирге боллукъду.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin