Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                      Разбивка

 Республиканы саулукъ сакълау министерствосунда кеп болмай етген жыйылыуда сез кюз арты хауа тюрлениуле жетгенлери бла коронавирусну жангы тюрлюсю жайылыргъа боллукъ сорууларына къарагъандыла. Анда селешгенле чертгенлерича. Арт кезиуде инфекция жайыла баргъаны жарсытмай амалы жокъду. Бизни республикада бу керюмдю эки кереге кебейгенди деп айтылгъанды. Энди уа кентавр тюрлюсюню юсюнден белгилейдиле. Аны башха тюрлюледен энчиликлери жокъду, анга да къарамай сакъ болургъа тийишлиди. Жангы дарманла чыкъгъанлыкъгъа алыкъын ала адамны толусунлай сакълаяллыкъ тюйюлдюле деген оюмла ачыкъланнгандыла. Вакцинаны уа Спутникни ал сатыргъа салыргъа боллукъду. Кеп къалмай аны буруннга къуюп этерге онг боллугъу да чертиледи. Битеу бу шартла бла бирге сууукъладан келген грипп ауруула жетгенлери бла да эки вакцина этилсе хата боллукъ тюйюл эди деп эскертгендиле. Сабийлеге вакцина бизге да жетгенди. Саулукъ сакълау учрежденияла уа хар не чеклеге да хазырлыкъгъа жетгенлерин билдиргендиле.Саулукълу болайыкъ.

                                           Разбивка

 Россети Шимал Кавказ компанияны Каббалкэнерго белюмюнде кеп болмай электросчетчиклени эксплуатацияларын бардырыу бла электромонтерланы билимлерин есдюрюу планлы ишле етгендиле. Электрокюч белюмню жюз  жетмишге жууукъ специалисти  электрокючню  эсеплеген жангы автоматизацияланнган  системаланы хайырланыуну ишин тынгылы билирге ал бургъандыла. Ресурс урланыу болса. Аны хатасын ачыкъларгъа эм башха. Энчи белюм бла Визион Зеро  дипломлу тренерни лекцияларына да тынгыларгъа онг тапхандыла. Аны чеклеринде ишчи урунууну къоркъуусузлугъуну юсюнден сез баргъанды. Ма алай бла, жашауубузда бек магъаналы жанына къарагъанла билимлерин эм усталыкъларын есдюрюуню тохтатмайдыла.

                                     разбивка

Алгъадан да билдире тургъаныбызча, Бербеков атлы Къабарты-Малкъар къырал университетни  тохсанжыллыкъ байрамы октябрь айда барлыкъды.Аны планы кенгди- он экинчи октябрьда барлыкъ ишлени чеклеринде миллет аш азыкъны студент фестивалы етерикди, алимле советини жыйылыуу боллукъду, преподавательлени бла студентлени саугъалау, илму бла творчестволу жетишимлени кермючлери къураллыкъды, Къабарты-Малкъарны илму педагогикалы биригиулерини жыйылыулары етерикди, музыкалы театрда уа студентлени творчестволу колелктивлерини жарыкъ концертлери.

                                  Разбивка

Ючюнчю-сегизинчи ноябрьда жетинчи халкъла аралы жарыкъландырыу акция Уллу этнографиялы диктант етерикди. Ол халкъ бирликни кюнюне жораланырыкъды эм тюзюнлей формада битеу регионлу майданлада эм онлайн халли аны энчи сайтында барлыкъды. Диктантны керюмдюлери он экинчи декабрьда Россейни Конституциясыны кюнюню чеклеринде ачыкъланырыкъдыла. Бу диктант бла адамланы этнографиялы билимлерин ачыкъларгъа сюедиле, миллетлени миллет маданият айныуларын бийик терге чыгъарыргъа .

                               Разбивка

Хурметли жамауат,бизни бюгюннгю къонагъыбыз Минги таудагъы миллет паркыбызны инспектору Узденланы Адильгерийди. Ол мында отуз жылдан бери урунады. Сезню Адильгерийге беребиз.

                     БТЗ

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Жарыкъ кюнлю болугъуз.

от admin