Урысей Федерацэм  и  ц1ыхухэр   дзэ   къулыкъум  зэрыраджэм  теухуауэ Къэбэрдей – Балъкъэрым  и  военкоматым  щызэхэтащ   пресс  —  конференц.   Дзэ   комиссар  Пахомов  Дмитрий     къыхигъэщащ  псалъэмакъ  нэпц1  куэд  иджыпсту  зэрыщытрадзэр  интернетым.  Абы  щатх   спецоперацэм   псори   ягъак1уэу.    Дзэ  къулыкъум  ираджэр  япэ  разряд ,  япэ  гупым  хэхуэхэращ. Абы   хеубыдэр  дзэ  учетым щытхэр, фочауэ  1эзэхэр, танкистхэр, артиллеристхэр, автомобиль дэсу  е  механикыу  нэхъапэ1уэк1э   къулыкъум  щы1ахэр,   зауэм  1утахэр.   Къыхэгъэщыпхъэщ  армэм   даша щ1алэщ1эхэмрэ  студентхэмрэ   зэжьыхэуэныгъэ  щек1уэк1  щ1ып1эм   зэрамыгъак1уэнур.  Апхуэдэу  едджэнукъым   зи  узыншагъэк1э  къулыкъум  хуэмык1уэхэр,   абык1э  п1алъэр  илъэс  ныкъуэ  мэхъур.  Хабзэхъумэ  1энат1эм  и  лэжьак1уэхэм теухуауи  унафэ зэк1э  къыт1эрыхьакъым. Журналистхэм  къажри1ащ  Дзэ   комиссар  Пахомов  Дмитрий .          

от admin