Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                         Разбивка

 Россейни сюд приставларыны федеральный службаларыны бизни республикада Управлениясы, социально башламчылыкъла эм адресли болушлукъ бериу  ВТБ къырал жандауурлукъ фонду Донецк бла Луганск халкъ республикалагъа бир бла жарым тонна жандауурлукъ болушлукъ жыйгъанды деп билдиргенди ведомствону пресс службасы.  Минг бла жарым килограмм жюкде аш азыкъ продуктла эм кеп сакъланнган затла жыйышдырылыпдыла. Биз сизни блабыз деген жазыу бла коробкаланы сюд приставла жандауурлукъ болушлукъ жыйылгъан регионлу пунктха келтиргендиле. Службаны таматасыны орунбасары Дзагалов Мухадинни айтханыча кере Донбассда къыйналып жашагъан адамланы къыйынлыкъда атарыкъ тюйюлбюз, битеу онгларыбызны хайырланып алагъа дайым болушлукъ этилип турлукъду.                                       

                                     разбивка

 Коммунал телеуле этген жолларыбызны тынч халгъа кечюрюуге арт заманда уллу эс бурадыла. Аны бла байламлы телеу картала бла хайырланнганыбыз да кебее барады. Ма анга шагъатлыкъ. Быйылны озгъан биринчи жарымында республикабызны жеринде жашагъанларыбыз бла къонакъла болушлукъ эм товарла алгъанларын аслам халда  телеу картала бла телегендиле. Озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде ол елчем жети процентге есгенин да айтадыла. Аны бла бирге уа операцияланы саны да сегиз сау терт онлукъ процентге есгендиле эм он алты миллиард сегиз жюз миллион сомгъа жетгендиле. Бу хал кюнден кюннге тириле баргъанын чертедиле. Анга болушлукъну банк инфраструктураны айныгъаны эм финанслы болушлукъну цифралы халгъа келе баргъаны да этеди. Быйылгъы жылны биринчи июлуна кергюзтюлген керюмдюле бла бизни республиканы жеринде беш жюз къыркъ банкомат бла алты минг жети жюз отуз беш электрон терминал орналадыла. Озгъан жылны бу кезиую бла тенглешдиргенде бу оборудованияны саны он алты сау сегиз онлукъ процентге есгенди. Округну регионларындан он бир сау жети онлукъ процентге аслам .

                               Разбивка

Тередеча, быйыл да шахарланы бла эл жерлени тапландырыу конкурсу башланады. Аны баш магъанасы- адамланы, предприятияланы бла организацияланы тегерекни тапландырыу ишлеге алларын бурууду, жамауат аслам болгъан жерлеге сакъ болуу-парклагъа, кепфатарлы юйлени арбазларына,организацияланы бла предприятияланы къатларында жерлеге эм башха. Алай бла конкурсну чеклеринде муниципалитетле тийишли жюриге обьектлерини бла жерлени тизмесин кергюзтюрюкдюле.Конкурс комиссия аланы он жаны бла тинтирикдиле- санитар тазалыкъларыны, адамланы тазалау ишлеге къатышыуларыны, тегерекни жашиллендириуню, орамла жарыкълыкъны, социально обьектлени халлерини эм башха. Конкурсну керюмдюлерин жыйырма алтынчы октябрьдан биринчи ноябрьге дери чыгъарлыкъдыла. Хорлагъанланы саны он эл бла эки уа шахар боллукъдула. Баллары аслам болгъанла. Саугъа фонду беш миллион сомду. Бек таза эл жерле терт жюз мингишер сом аллыкъдыла, шахарла уа беш жюз мингишер сом. Ол ырысхыны уа бу ишлени андан ары бардырыргъа къоратырыкъдыла.

                                      Разбивка

Эл мюлк билдириу. Республиканы жерчиликде уруннганларыны бек къызыу кезиулериди. Насыпха, хауа болумла да алагъа алай уллу чырмаулукъ этмейдиле. Бахчачыла уа татыулу алмаланы жыйыугъа тири киришипдиле. Къуру Лескен районну алсакъ окъуна, анда болмагъанча иги тирлик алынады. Кепжыллыкъ терекле юч минг терт жюз гектар жерде салыннгандыла, аладан эки жюз эллю гектарында бек терк есген халлиле, юч минг жюз эллю гектарда уа терк тюрлюсю. Кегет берип башлагъанла минг юч жюз жыйырма гектарда орнатылыпдыла. Бюгюнлюкде аны беш жюзден артыкъ гектарында тирлик толу жыйылып бошалгъанды. Бир гектардан орта эсеп бла  терт жюз эллю центнер жыйылады. Тирликлик эки жюз жыйырма беш минг центнерди.

                                     Разбивка

Кеп болмай женгил промышленность колледжинде жарыкъ халда искусство,дизайн бла болушлукъ бериу жаны бла жангы мастерскойню жарыкъ халда ачылыуу болгъанды. Ол Жаш устала федеральный проект бла къуралгъанды. Жангы мастерскойла билим бериуню кенгертирге онг берликдиле, студентлени усталыкъларын есдюрюрге болушурукъдула. Жангы технологиялагъа тюшюнюрюкдюле, сез ючюн, кийимтигиуде конструкторлукъ, модельле бла технологиялы амалла, дизайнда жангы тюрлю кийимле къурауда, эстетикалы болушлукъда уа дерматология жанына эс буруллукъду. Энди студентле теориялы билим алып къоймай,практика жанына бегирек эс бурлукъларына ышанырчаы. Эсибизге салгъанларыча, Нальчик шахарны женгил промышленность колледжи Цифралы модельер деген компетенцияда он бек иги окъуу учреждениягъа саналады.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin