Нальчикден селешебиз. 7 сагъат 5 минут 11 сагъат.Юйюгюзге да игилик,хурметли жамауат.Жангы хапарлагъа тынгылагъыз.Аланы Наршауланы Мадина бардырады.

                                          Разбивка

 Россейни Къоруулау министерствосуну энчи сайтында аскер къарыуланы штабыны баш къурау мобилизациялы управлениясыны келечиси контр-адмирал Цимлянскийни мобилизациялы ал сатырлы соруулагъа ангылатыулары басмаланнганды. Ол белгилегенича, къауум категориялы гражданладан мобилиазциялау соруулагъа ангылатыула болурча эм аланы терк халда оноуларын чыгъарырча консультациялы ара къуралгъанды. Ары селешген  организацияланы келечилери, энчи адамла да сорууларына жууапла алыргъа онг табадыла. Аны бла бирге бу халли мобилизациягъа къатышмазлыкъ граждан усталыкъланы юслеринден тынгылы басмалау этилгенди.

                                           Разбивка

   Кеп болмай етген жыйылыуларында депутат корпусуну правительстволу сагъаты да болгъанды.  Аны кезиуюнде республикабызда туберкулез –епке ауруулары болгъанланы багъыу соруулары сюзюлгендиле. Эскертилгенича. Саулукъ сакълау министерствону Фтизиатрлы службасына туберкулезгъа къажау диспансер,  жюз жери бла Звездочка сабий санаторий , психоневрологиялы диспансерде отуз жер бла муниципал районладагъы фтизиатрлы кабинетледе он жер бойсунадыла. Бюгюнлюкде деп чертилгенди диспансерли эсепде туберкулез ауруулары болгъанланы саны тогъуз жюз бла жарымгъа жетедиле, багъыуну алты жюз сексени аладыла, эки жюз алтмыш терт саусузгъа химиотерапиялы курс этилгенди. Коронавирус инфекция жайылгъаны бла туберкулездан биринчи кере ауругъанланы клиникалы халлери тюрленнгенди, къыйыныракъ болгъанды. Сабийлени араларында уа насыпха ауругъанланы саны азая барады. Быйылны озгъан сегиз айында ол тогъуз эди. Керекли дарманла жетишгенлерин да белгилегендиле. Жарсыуладан бири уа- керекли аш азыкъгъа ырысхы жетишмегениди. Саусузлагъа къарагъан медицина ишчилени керекли къоруулаулары болмагъанларыды.Сез ючюн, эки минг он тогъузунчу-жыйырма экинчи жыллада диспансерни ырысхы техника жалчытыууна жыйырма жети миллион юч жюз минг сом белюнгенди,кереклиси уа сексен алты миллион алты жюз минг сомду.Жыйылуда кеп магъаналы шартла ачыкъланнгандыла, тийишли рекомендацияла жарашдырылгъандыла.саулукълу болайыкъ.

                                Разбивка

   Хурметли жамауат,бизни бюгюннгю къонагъыбыз психолог Жангуразланы Лейляды.Ол сабий садланы бошап биринчи класслагъа келген сабийчиклеге эс бурууну юсюнден айтады.

                          БТЗ

                                        Разбивка

Алгъада да билдиргенибизча, кеп болмай Нальчикде Газпром межрегионгаз къауумну бирлешдирилген арасы ачылгъан эди Ол толу болушлукъ берген жангы арады. Мында къайсы бирибиз да газ бла жалчытыуда битеу сорууларыбызны тамамлаяллыкъбыз. Клиент офисине электрон хал бла жазылаллыкъбыз, бир терезени амалы бла уа керекли жумушларыбызны тындыраллыкъбыз. Офис Нальчикни ара орамында орналгъаны анга барыр амалла кепдюле. Бюгюнлюкде жангы ишленнген юйлеге газ ызны хакъсыз тартыу программа ишлегенли уа, барыбыз да ангылагъандан, компаниягъа келгенлени саны кебее барады.

                                     разбивка

  Мария бла Виктор Котляровланы басма юйлеринде Сезге заман-Время слова деген китап чыкъгъанды. Аны магъанасы уллуду десек, етюрюк айтырыкъ тюйюлбюз.Бек башындан ол юч тилде басмаланнганды-орус, къабарты эм малкъар. Экинчиси уа, анга юч тилде да жазгъан жыйырма алты жаш жазыучуну чыгъармалары киргендиле. Бу китап саугъа да культура министерствону бла жазыучуланы союзуну башламчылыкълары бла жарашдырылып  республикабызны жюз жыллыгъына жораланнганды. Китапны ал бетинде-Къабарты-Малкъар адабиятында жангы атла деп жазылады- аны бла уа магъанасын да ачыкъ этип къояды.жаш фахмула бизге кеслерини фахму терлерин кергюзтюрге итиннгенлерини белгисиди. Хар белюмде атлары айтылгъан жазыучуланы оюмлу сезлери бардыла. Ызы бла авторланы юслеринден къысха ангылатыула. Суратлары ол санда. Ма алай, жангы жыйымдыкъ кеп жылланы кеслерин кергюзталмай тургъанла энди жазыу терге чыгъарыкъларына ышанырыкъдыла.

Аны бла,хурметли жамауат,биз жангылыкъланы бошайбыз.Кюнюгюз жарыкъ болсун.

от admin