Рубрика: хъыбарыщ1эхэр (каб.яз)

«Егъаджэныгъэ» лъэпкъ  проектым   и  гъэзащ1эным  ипкъ  итк1э Бахъсэн  куейм   ухуэныгъэщ1эхэр  къыщрагъэжьащ. Куба  жылагъуэм   сабий  500-м  тещ1ыхьа  школым  зэрелэжьыр  зэригъэлъагъуащ  Бахъсэн …

Арджэнхэр Москва иджыри мы мазэр и к1эм нэсыху щагъэлъэгъуэнущ.Сурэтыщ1хэм я зэгухьэныгъэм хэт  ди хэкуэгъу 1эпщ1элъапщ1э, пасэрей лъэпкъ 1эщ1агъэм и хъумак1уэ…

Спорт. Къэзэхъстаным и Алматы къалэм  щек1уэк1а Къэрал Щхьэхуитхэм я Зэныбжьэгъугъэм хыхьэхэм я 3-нэ дзэ-спорт джэгухэм армэ   1эпщэрызауэмк1э дыщэ медалыр щызы1эригъэхьащ…

Зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр щ1эгъэхуэбжьауэ щрагъэк1уэк1 Налшык къалэ дэт поликлиникэ езанэм и къудамэу Брамтэ хьэблэм дэтым. «КъБ-м узыншагъэр хъумэнымк1э и 1уэхущ1ап1эхэу ц1ыхухэм…

  «Гъуэгу  тынш ик1и шынагъуэншэ» лъэпкъ проектым хыхьэу ягъзащ1э лэжьыгъэхэм ди респ-м щыпащэ.КъБ-м и щ1ыналъэ псоми  мыхьэнэ зи1э гъуэгухэр къыщагъэщ1э-…

Ф1ык1э дигу къыдогъэк1ыж.Нобэ хуэдэ махуэу илъэс 90 и пэк1э 1932 гъэм  дунейм къытехьащ тхак1уэ, литературэдж гъуазджэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщ1а, журналист К1урашын…

Къэбэрдей-Балъкъэрыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 щрикъум ирырагъэхьэлIэу, республикэм и къалащхьэмрэ и районхэмрэ зэIузэпэщ щIыным хуэгъэзауэ къыщрахьэжьа лэжьыгъэхэр и кIэм нэблэгъащ. «Къалэ…

Ди къэралым и курыт школхэм я 8 — 11-нэ классхэм щIэс ныбжьыщIэхэу информатикэм дихьэххэм а унэтIыныгъэмкIэ мы гъэм къыщыщIэдзауэ пщIэншэу…

 Тхэным гу хуэзыщ1ауэ зи 1эдакъэщ1эк1хэр утыку къизыхьэну хуей  тхак1уэ, усак1уэ ныбжьыщ1эхэр фрагъэблагъэ  КъБР-м и тхак1уэхэи  я союзым  щылажьэ, Хьэх Сэфэрбий…